A AULACAT les metodologies que seguim per impartir els nostres cursos estan diferenciades en modalitats segons les necessitats dels alumnes, aquestes són:

Metodologia Presencial

La metodologia presencial està dirigida a totes aquelles persones que tenen disponibilitat horària per poder assistir a classes presencials als nostres centres de Tarragona i Girona. Per tal de facilitar els horaris, les classes estan organitzades en horaris de matí, tarda o intensiva, en funció de les necessitats dels nostres alumnes. La metodologia de treball que es segueix es basa en la combinació de classes teòriques i pràctiques amb professors especialitzats en cada matèria.

Pel que fa a l'avaluació del curs, se segueix una avaluació contínua en la qual es té en compte les successives avaluacions que es realitzen al llarg del curs per tal de valorar el progrés de l'alumne.

Impartim cursos als nostres centres de Tarragona i Girona, els actuals horaris de treball rígids i inflexibles no són un obstacle per a la formació perquè podem adaptar-nos a tots ells, creant un programa de treball que s'adeqüi al ritme d'estudi dels alumnes. El nostre mètode d'estudi es basa en una metodologia semipresencial que es recolza, bàsicament, en l'estudi i el treball autònom dels estudiants a partir del material didàctic i amb el suport que el tutor dona en tot moment. Els alumnes comptem amb un Tutor que els acompanya al llarg de tot el seu procés de formació com a guia, mediador i orientador. La interacció que es produeix entre el  tutor i l'alumne fa que s'estableix una verdadera comunitat d'aprenentatge. La modalitat semipresencial tutoritzada té cada dia més demanda, perquè s'adapta a les necessitats dels alumnes que no poden acudir diàriament a les aules. D'aquesta manera durant les sessions presencials tutoritzades s'organitza el contingut temàtic, es resolen dubtes, s'orienta la realització d'activitats i es rep motivació i estímul que fan que es redueixi l'abandonament dels estudis.

A banda de les sessions presencials tutoritzades, el suport tutorial i de l'avaluació continua durant els períodes presencials, qualsevol dubte pot consultar-se als tutors via e-mail. Pel que fa a l'avaluació, és contínua i està garantida pel seguiment personalitzat que els professors fan de cada alumne a través de la realització de diverses activitats d'aprenentatge i control.

 

Metodologia Semipresencial

Formació Semipresencial

La metodologia semipresencial està pensada per aquelles persones que no tenen la possibilitat d'assistir a classes presencials, sigui per motius de treball o per motius personals. Aquesta metodologia permet que les persones puguin estudiar còmodament des de casa, al seu ritme, amb el suport d'un preparador que l'ajudarà i el guiarà durant tota la formació. El preparador del centre porta a terme un estudi per aconsellar als alumnes sobre quina és la millor forma d'estudiar en cada cas i realitzar un pla d'estudis personalitzat per a cada alumne en funció de les seves necessitats. A més a més, el preparador proporciona a cada alumne unes tècniques d'estudi personalitzades per assolir amb èxit l'estudi.

Cada alumne disposa de dues hores setmanals de tutoria presencial i personalitzada amb el seu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material estudiat. Pel que fa a l'avaluació, l'alumne disposarà de material per poder realitzar exàmens d'autoavaluació en finalitzar cada unitat. A més a més, es tindrà en compte el progrés de l'alumne durant tota l'acció formativa la qual cosa implica un seguiment personalitzat de l'alumne durant tot el curs. En finalitzar el curs es realitzarà l'avaluació final de manera presencial al nostre centre que consistirà en un examen final de tot el material formatiu del curs.

La metodologia semipresencial està íntimament lligada a la Metodologia Presencial la qual li marca el camí: els plans d'estudi, els objectius, els perfils professionals que han de ser els mateixos per a ambdues metodologies. Només canvia la seva estratègia metodològica aquí l'alumne només assisteix a les tutories, on es materialitza en trobada amb el docent, desenvolupant-se així el procés educatiu.

La modalitat d'aprenentatge semipresencial o a distància implica l'autoaprenentatge per aprendre a aprendre, aprendre a investigar, aprendre a comprendre, i aprendre a aplicar els sabers amb el sentit d'utilitat i responsabilitat social. Convé precisar que el concepte de distància és relatiu, és un mitjà i no una fi. L'educació a distància sota l'estratègia de la semipresencialitat s'ha constituït en una alternativa d'educació compromesa, programàtica, científica, formadora de persones responsables, competents, eficients, dinàmiques amb esperit creatiu i crític. A acadèmia AULACAT ens hem proposat seguir aquesta modalitat d'estudi encaminat a satisfer totes les necessitats formatives dels nostres alumnes, adaptant els horaris dels nostres centres als d'ells. Moltes vegades, assistir a classes presencials és pràcticament impossible per a moltes persones, per aquesta raó, a través d'una formació personalitzada ens adaptem als horaris de tots els nostres alumnes.

Metodologia a distància

La metodologia dels cursos a distància està dirigida a aquelles persones que no tenen cap possibilitat d'assistir al centre a les classes presencials o a les tutories per incompatibilitat d'horaris. Aquesta metodologia funciona de la mateixa forma que la metodologia semipresencial amb l'única diferència que les tutories no són presencials, sinó que són a distància.

L'alumne podrà solucionar tots els seus dubtes sobre el material d'estudi contactant amb el seu preparador a través de diferents mitjans (correu electrònic, telèfon...) en l'horari establert.

L'Educació a distància o semipresencial és una estratègia educativa que intenta ampliar l'accés a l'Educació i transcendir de les formes convencionals de l'ensenyança. Aquesta modalitat educativa exigeix a l'alumne la seva presència intel·lectual, personal i social en el desenvolupament dels seus processos d'ensenyament i li dona l'oportunitat de convertir-se en el protagonista principal del seu desenvolupament formatiu. L'educació no sistematitzada, adquirida en la vida diària, ha estat sempre oberta i continuarà sent-ho, l'espai de l'aula i la presencialitat en l'aprenentatge són notes relatives, no limitacions i excloents de les diverses modalitats d'aprenentatge.

Metodologia online

La metodologia dels cursos online està pensada perquè puguis decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar, encara que existeix una estructura bàsica i unes dates de control que t'ajudaran al desenvolupament del curs. Per tant, està pensada per totes aquelles persones amb poca flexibilitat horària i que no poden assistir al centre d'una manera presencial, sigui per horaris o per llunyania de residència. El suport per dur a terme aquesta metodologia és el Campus Virtual que serà l'eina necessària per realitzar aquesta formació. El Campus Virtual és una zona privada pels estudiants perquè puguin dur a terme el curs i per potenciar l'acostament i les relacions centre – alumne.

El curs es desenvolupa d'una manera asíncrona i guiada, és a dir, cada estudiant marca el seu propi ritme d'aprenentatge. No és necessari connectar-se a l'Aula uns determinats dies i a unes hores determinades, d'aquesta manera podràs realitzar l'aprenentatge de forma autònoma i al teu ritme.

Per l'avaluació del curs es tindrà en compte el seguiment de l'alumne al llarg de la formació, la participació i els exàmens d'avaluació continua que es duran a terme en finalitzar cada unitat i l'examen final que englobarà tots els continguts del curs.

 

Acadèmia i Escola Superior d'Adults Aulacat

logo escola

Un cop acabat el curs amb una qualificació d'apte, l'alumne rebrà el diploma del curs, així com el certificat d'aprofitament i el programa formatiu del curs.

En el futur més pròxim només els que estiguin millor preparats aconseguiran un lloc de treball fix. De la teva formació se n'encarreguen professionals amb una àmplia experiència: doctorats, llicenciats, responsables de cossos policials, psicòlegs especialitzats en el camp, llicenciats en dret, pedagogs, exfuncionaris i funcionaris en actiu que ens assessoren. D'aquesta manera, t'oferim un seguiment i una atenció personalitzada en cada fase de l'oposició, procurant a cada alumne una organització de l'estudi que et porti a la superació de tots els exercicis.

A AULACAT tampoc hauràs de preocupar-te per l'actualització de temaris. Disposem del material més actualitzat i ampli del mercat i d'una metodologia de treball adequada per tal d'habituar-te al tipus d'exercicis que hauràs de superar durant l'oposició.

Aulacat

Disposem d'un ampli ventall d'exàmens, tests psicotècnics, test de coneixements, supòsits pràctics, etc. de les convocatòries hagudes en els últims deu anys. Així doncs, hem aconseguit recopilar la majoria de les proves de convocatòries anteriors amb un objectiu: oferir als nostres alumnes un material adequat per tal que aconsegueixin el seu objectiu, la plaça.

Moltes acadèmies i centres d'estudi parlen de percentatges d'aprovats. A AULACAT ens sostenim en la idea que aprovar no és obtenir una plaça. El que aconsegueix la plaça no és el qui aprova sinó el que millors resultats ha obtingut en totes les proves que es puntuen durant tot el procés de l'oposició.

A acadèmia AULACAT no només us preparem per aprovar sinó que també us preparem per assolir la plaça a través d'una formació completament personalitzada. Cada alumne presenta unes necessitats formatives i a AULACAT ens adaptem a totes elles i ens esforcem per potenciar totes aquelles qualitats dels nostres alumnes per tal de garantir la millor preparació perquè assoleixin l'aprovat i, el que és més important, aconsegueixin la plaça. Tot i això, l'esforç d'estudiar, de superar-se a un mateix i pujar un esglaó més en l'escala social, trobar una feina fixa, etc. recau sempre en l'esforç dels nostres alumnes. A AULACAT NO REGALEM RES, simplement oferim als nostres alumnes les eines necessàries, a través del nostre mètode, perquè puguin millor la seva situació personal i professional a través de la formació. El preparador personal aprofitarà al màxim les teves capacitats, organitzarà les teves tasques i t'ajudarà a modificar i a millorar les teves tècniques i hàbits d'estudi per aconseguir la màxima eficiència en la preparació de la teva oposició. No sempre els que aproven una oposició són els que més han estudiat, sinó que són els que millor ho han fet. Parlem d'un estudi de QUALITAT, no de QUANTITAT, ja que l'èxit de l'alumne resideix en la planificació, la dosificació i la constància en el treball.

L'objectiu d'AULACAT és el mateix que el de l'alumne: que aprovi; i que ho obtingui ràpidament.

El teu exit es el nostre