Oposicions de Bombers de la Generalitat

Bombers de la Generalitat de Catalunya

Oposició Oposició Duración del curso 2 anys
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Aconsegueix una plaça de Bomber de la Generalitat de Catalunya, per les properes convocatòries que oferirà la Generalitat. Tens moltes possibilitats d'obtenir plaça fixa, i assegurar-te el teu futur, amb unes condicions úniques:

El Mètode de formació de l'acadèmia de preparació a oposicions Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per a que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

La metodologia semi presencial està pensada per aquelles persones que no tenen la possibilitat d’assistir a classes presencials, ja sigui per motius de treball o per motius personals. Aquesta metodologia permet que les persones puguin estudiar còmodament des de casa, al seu ritme, amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

La metodologia on-line està pensada per a que puguis decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar, encara que existeix una estructura bàsica i unes dates de control que t’ajudaran al desenvolupament del curs. Per tant, esta pensada per totes aquelles persones amb poca flexibilitat horària i que no poden assistir al centre d’una manera presencial, ja sigui per horaris o per llunyania de residencia. El suport per dur a terme aquesta metodologia és el Campus Virtual que serà l’eina necessària per realitzar aquesta formació

Les oposicions a bomber són una de les més atractives donat el seu caràcter de risc.

opsiciones bombero

El Cos de Bombers, com a agència de seguretat i protecció pública, les seves funcions son:

Atén trucades d'emergència en situacions de sinistres, desastres i vessaments de materials perillosos.

Revisa els plans de construcció d'edificis als fins de garantir que les estructures es construeixin d'acord amb la reglamentació de prevenció.

Emet certificacions d'incendis i s'orienta mitjançant seminaris, conferències i educació en pràctiques de prevenció d'incendis, a grups escolars, companyies de construcció i residents de condominis o edificis d'alta elevació, siguin aquests d'oficina o d'habitatge, hospitals, companyies asseguradores i institucions penals.

Ensinistra el personal d'empreses privades sobre tècniques de prevenció i extinció d'incendis.

Atorga permisos a entitats privades segons els requeriments del Codi de Prevenció d'Incendis.

Participa en operatius per atendre emergències i simulacres, i revisa estructures d'alt risc per sol•licitar dels seus amos que es corregeixi qualsevol violació al Codi de Prevenció d'Incendis.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Si has pensat en això moltes vegades. Fora dubtes. Ara és el teu moment.
Fes-te bomber de la Generalitat de Catalunya. És un treball espectacular, amb moltes emocions. Gràcies al treball dels Bombers moltes persones han rebut ajuda quan la necessitaven, algunes han salvat la vida.

Totes aquelles persones que tinguin una vocació de servei públic, que vulguin oferir els seus serveis per evitar incendis, col·laborar en les tasques d'extinció d'aquests, per salvar persones atrapades en pisos, locals, incendis, accidents de trànsit etc

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

a) Nacionalitat. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.També hi poden ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cònjuge d'espanyol o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b) Edat. Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació. Graduat en educació secundària obligatòria o qualsevol altre de nivell superior. Així mateix, s'aplicarà el què disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen les equivalències amb els títols en graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent. Aquest requisit no serà d'aplicació als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

d) Permís de conducció. Estar en possessió del permís de conducció de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Llengua catalana. Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

f) Llengua castellana. Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (C1) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

g) Capacitat. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

h) Habilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

i) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

j) Taxa d'inscripció. Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.3 sempre que no es trobi inclòs en el supòsit d'exempció establert a la base esmentada

Per a l'admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

Tema 1. Legislació.

Tema 2. Legislació.

Tema 3. Física.

Tema 5. Agents extintors

Tema 6. Mecànica

Tema 7. Química

Tema 8. Risc Químic

Tema 9. Hidràulica

Tema 10. Mecànica vehicles

Tema 11. Prevenció i protecció contra incendis

Tema 12. Atenció sanitària

Tema 13. Construcció

Tema 14. Construcció

Tema 15. Electricitat

Tema 16. Cartografia

Tema 17. Geografia física

Tema 18. Coneixement del territori català

Tema 19. Meteorologia

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

La tutorització del curs serà sempre telemàtica, tenint a la disposició de l'alumne un tutor per a solucionar dubtes i correcció de tasques. Totes les tutories de formació i l'enviament de tasques es realitzaran mitjançant el campus virtual Aulafor.

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions