Materials formatius

materials formatius

A Acadèmia i Escola Aulacat tampoc hauràs de preocupar-te pels materials didàctics. Disposem del material més actualitzat i ampli del mercat i d’una metodologia de treball adequada per tal d’habituar-te al tipus d’exercicis que hauràs de superar durant l’oposició. Disposem d’un ampli ventall d’exàmens, tests psicotècnics, test de coneixements, supòsits pràctics, … de les convocatòries hagudes en els últims deu anys. Així doncs, hem aconseguit recopilar la majoria de les proves de convocatòries anteriors amb un objectiu: oferir als nostres alumnes un material adequat per tal de que aconsegueixin el seu objectiu.

Pràcticament en gairebé totes les situacions d'ensenyament apareix l'ús de materials didàctics de tota mena i en qualsevol suport. Molts processos d'aprenentatge estan mediats per l'ocupació d'algun tipus de material i d'alguna tecnologia, sobretot audiovisual o informàtica, el que condiciona fins i tot la manera d'aprendre. La qüestió, per tant, és ensenyar i aprendre amb i per als mitjans. Des de la consideració dels mitjans com materials curriculars i didàctics la qüestió clau està en la seva utilització i la seva selecció amb la intenció d'aplicar-los convenientment a les diferents situacions educatives i, també, d'aprofitar al màxim totes les seves característiques tècniques i les seves possibilitats didàctiques.

Des del punt de vista de la seva utilització didàctica els mitjans i els materials curriculars:

  • Han de ser una eina de suport o ajuda per al nostre aprenentatge, per tant, han de ser útils i funcionals.
  • Mai han de substituir el professorat en la seva tasca d'ensenyar, ni a l'alumnat en la seva tasca d'aprendre.
  • La seva utilització i selecció han de respondre al principi de racionalitat. Per tant, s'han d'establir criteris de selecció.
  • I, finalment, des d'una perspectiva crítica, s'han d'anar construint entre totes les persones implicades en el procés d'aprenentatge.

Perquè un material didàctic resulti eficaç en l'assoliment d'uns aprenentatges, no n'hi ha prou que es tracti d'un "bon material", ni tampoc cal que sigui un material d'última tecnologia. Quan seleccionem recursos educatius per a utilitzar en la nostra tasca docent, a més de la seva qualitat objectiva considerem en quina mesura les seves característiques específiques (continguts, activitats, tutorització ...) estan d'acord amb determinats aspectes curriculars del nostre context educatiu.

Cada mitjà didàctic, segons els seus elements estructurals, ofereix unes prestacions concretes i obre determinades possibilitats d'utilització en el marc d'unes activitats d'aprenentatges que, en funció del context, us ajudaran a oferir avantatges significatius enfront de l'ús d'altres mitjans alternatius.

Recursos

Recursos formatius

D'altra banda, interessarà que l'esforç realitzat pel professor en preparar, desenvolupar i avaluar les activitats que realitzen els estudiants utilitzant el material didàctic no sigui desproporcionat als resultats que es poden obtenir, per això analitzem els avantatges, i també el cost i els inconvenients que comporta la utilització d'aquest recurs enfront d'altres materials didàctics alternatius.

La utilització de recursos didàctics amb els estudiants sempre suposa riscos: que finalment no estiguin tots disponibles, que les màquines necessàries no funcionin, que no sigui tan bons com ens semblaven, que els estudiants s'entusiasmen amb el medi però el fan servir només de manera lúdica ...

Per això, i per reduir aquests riscos, al planificar una intervenció educativa i abans d'iniciar una sessió de classe en la qual pensem utilitzar un recurs educatiu ens assegurem tres suports clau:

  • El suport tecnològic. Ens assegurarem que tot està a punt i funciona: revisarem el maquinari, el programari, tots els materials que anem a precisar. Abans de la sessió, farem una revisió del material i prepararem activitats adequades als nostres alumnes i al currículum.
  • El suport didàctic. Abans de la sessió, farem una revisió del material i prepararem activitats adequades als nostres alumnes i al currículum.
  • El suport organitzatiu. Ens assegurarem la disponibilitat dels espais adequats i pensarem la manera com distribuirem als alumnes, el temps que durarà la sessió, la metodologia que emprarem (directiva, semi directiva, ús lliure del material)

 

Cercant l'èxit

materials formatius

Un dels factors que assegura més l'èxit d'una intervenció educativa és la planificació prèvia de l'actuació docent. Encara que quan es dugui a la pràctica la intervenció sigui necessari realitzar algunes modificacions, i fins i tot improvisar per donar resposta a les incidències que es produeixin, disposar d'un bon pla bàsic d'actuació, portar ben pensades les activitats d'aprenentatge que es proposaran als estudiants i tenir a punt els recursos educatius que s'utilitzaran sempre facilitarà les coses.

Per planificar adequadament una intervenció educativa són molts els aspectes que cal tenir en compte. Amb el temps i el bon fer docent, el professorat d’ESCOLA AULACAT s’ha fet expert en el disseny d'intervencions educatives, ha adquirit una gran habilitat per realitzar amb rapidesa aquest treball concentrant només en els aspectes específics de cada intervenció, ja que els aspectes més generals els té sempre presents.