Oposicions Auxiliar Administratiu de l'Estat

Auxiliar Administratiu de l'Estat

Oposició Oposició Duración del curso 1 any
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Auxiliar Administratiu de l'Estat

El Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat realitza les funcions comunes a l'exercici de l'activitat administrativa, especialment aquelles de caràcter *mecanográfico, de càlcul senzill, arxiu, registre i similars. El curs online de preparació d'Oposicions d'Auxiliar Administratiu de l'Estat de *AULACAT, Escola Superior d'Adults, et formarà perquè superis amb garanties aquesta oposició. Converteix el teu somni en realitat i fes-te funcionari! Inscriu-te!

L'Administració General de l'Estat organitza al seu personal funcionari en Cossos (perfils professionals) que poden ser de caràcter general (ja que exerceixen funcions horitzontals que poden ser desenvolupades en diferents departaments) o especial (per exercir funcions especialitzades dins de l'organització). A més, s'organitza en 3 Grups A (amb 2 Subgrups A1 i A2), B, C (amb 2 Subgrups C1 i C2), en funció de la titulació exigida per accedir al referit Cos.

Aquest Cos està classificat en el Grup C2 (antic Grup D), per la qual cosa la titulació requerida per accedir a aquesta oposició és la de Graduat Escolar, Batxiller Elemental, Ensenyament Secundari Obligatori – LOGSE, Formació Professional de primer grau o equivalent.

El procés de selecció estarà format per una fase d'oposició que constarà de dos exercicis, tots dos de caràcter obligatori i eliminatori. El  cursonline de preparació a les oposicions d'Auxiliar Administratiu de l'Estat de *AULACAT et capacitarà per presentar-te amb garanties a aquesta oposició.

Primer exercici: estarà format per dues parts sent ambdues obligatòries i eliminatòries.

a) Primera part: la primera prova consistirà a contestar per escrit un qüestionari d'un màxim de seixanta preguntes.
b) Segona part: la segona prova consistirà a contestar per escrit un qüestionari d'un màxim de trenta preguntes.

El temps màxim per a la realització d'aquest exercici serà de setanta minuts. El qüestionari d'ambdues proves estarà compost per preguntes amb respostes alternatives, sent només una d'elles correcta. Totes les preguntes tindran el mateix valor i les contestacions errònies es penalitzaran amb un terç del valor d'una contestació.

Segon exercici: Consistirà en un exercici de caràcter pràctic, a realitzar en una sola sessió, seguint les instruccions facilitades per la Comissió Permanent de Selecció, en el qual s'utilitzarà el *Office 2010 *Professional Plus actualitzat al *Service *Pack 2 (*SP2).

Es valorarà en aquest exercici els coneixements i habilitats en les funcions i utilitats del processador de textos (amb un pes relatiu del 50%) i del full de càlcul (amb un pes relatiu del 30%), així com la transcripció d'un text i la detecció i correcció de les faltes d'ortografia en ell introduïdes (amb un pes relatiu del 20%).

El temps màxim per a la realització d'aquest exercici serà de trenta minuts.

Es facilitaran als aspirants els mitjans tècnics necessaris per a la seva realització, si bé es desactivaran les funcions corresponents a la correcció automàtica de textos.

Els professors especialitzats a preparar oposicions de *AULACAT Escola Superior d'Adults t'ajudaran a superar aquesta oposició al Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat. A més, el mètode de formació online de la nostra acadèmia és l'eina bàsica perquè aconsegueixis convertir el teu somni en realitat.

AVANTATGES

Els funcionaris d'aquest Cos tenen un salari orientatiu al voltant d'1.100 euros mensuals, depenent de la destinació i dels diversos complements variables.

La jornada és habitualment intensiva de matí.

En ser una oposició nacional, es pot obtenir destinació en les dependències de l'Administració de l'estat de qualsevol capital d'Espanya o municipi important. És a dir, en les dependències de l'Administració d'Hisenda, Seguretat Social, Tràfic, Subdelegacions del Govern, Servei Públic d'Ocupació Estatal (abans INEM), Comissaries, etc. D'aquesta manera aquells que aconsegueixin les millors qualificacions podran triar destinació.

Si s'obté una plaça en una localitat llunyana del domicili habitual, el funcionari podrà obtenir destinació prop del seu domicili habitual quan compti amb suficients punts en el concurs de trasllats.

A més, les Administracions solen obrir una borsa d'ocupació per cobrir vacants temporals. En aquesta borsa s'integren els aspirants que, encara que no hagin obtingut plaça han superat diverses proves del procés selectiu. La seva durada serà fins a la finalització de la següent oposició.

D'altra banda, l'aspirant que obtingui la seva plaça, pot promocionar a cossos superiors cada 2 anys, sempre que tingui la titulació requerida i superi les proves selectives.

A l'Escola Superior d'Adults *AULACAT portem més de 18 anys impartint cursos online / a distància. Centenars d'estudiants han aconseguit fer-se funcionari després de realitzar el nostre curs! I tu, per què no ho intentes?

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Dirigit a persones que desitgin superar amb èxit les oposicions a auxiliar administratiu general de l'Estat.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

1. Nacionalitat.

1.1 Tenir la nacionalitat espanyola.

1.2. També podran participar, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, amb excepció d'aquells que directa o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en la *salvaguardia dels interessos generals de l'Estat i de les Administracions Públiques:

a) Els nacionals dels Estats Membres de la Unió Europea.

b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat sempre que no estiguin separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguin depenents.

c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b), així com els estrangers inclosos en els apartats c) i d), hauran d'acompanyar a la seva sol·licitud, document que acrediti les condicions que s'al·leguen.

2. Capacitat: Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

3. Edat: Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Les bases específiques podran exigir l'edat mínima de divuit anys per a l'accés als Cossos i Escales que impliquin l'exercici d'autoritat o les funcions de la qual suposin risc per a la salut.

4. Habilitació: No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels Organismes Constitucionals o Estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a Cossos o Escales de funciona- *rios, ni pertànyer al mateix Cos, Escala o Especialitat a les proves selectives de la qual es presentin.

En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. 5. Titulació: Posseir la titulació que es requereixi a les bases específiques de cada convocatòria. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si escau, l'homologació.

5. Titulació:

A més dels requisits enumerats a la base desena de l'Ordre *HFP/688/2017, de 20 de juliol, els aspirants hauran d'estar en possessió o en condicions d'obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, s'estarà al que es disposa en l'Ordre *EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada mitjançant l'Ordre *EDU/520/2011, de 7 de març.

Els aspirants amb titulacions universitàries obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la *co- *rrespondiente credencial d'homologació o si escau del corresponent certificat d'equivalència, i els aspirants amb titulacions no universitàries obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari. Per a més informació consultar BOE nº 26 de 29 de gener de 2018.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

El Tribunal Constitucional. Reforma de la Constitución. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia.

Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso y Senado. El Defensor del Pueblo.

El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.

El Gobierno y la Administración. El Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Designación, duración y responsabilidades del Gobierno.

La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros órganos administrativos.

La Organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas: Constitución, distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración Local: entidades que la integran. La Provincia, el municipio y la isla.

La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. El procedimiento administrativo común y sus fases. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa.

El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas. El Registro Central de Personal. Programación de efectivos y Oferta de Empleo Público. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones de los funcionarios.

Derechos y deberes de los funcionarios. Promoción profesional. Sistema de retribuciones e indemnizaciones. Régimen disciplinario. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios.

El presupuesto del Estado en España. Concepto y estructura. Fases del ciclo presupuestario.

Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Discapacidad y dependencia

Atención al público: Acogida e información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad.

Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.

Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación.

Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de Atención al Ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

Informática básica: Conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática.

Introducción al sistema operativo: El entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows: Ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio.

El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Mi Pc. Accesorios. Herramientas del sistema.

Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo.

Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno de trabajo.

Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos.

Correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones.

La Red Internet: Origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios en Internet. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús de Internet Explorer y sus funciones.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Per a la realització del curs *AULACAT Escola Superior d'Adults posa a la teva disposició les millors i més potents eines formatives del mercat. El Campus Virtual *Aulafor és l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. Es tracta d'una zona privada per als estudiants que nostra acadèmia posa a la teva disposició per potenciar l'acostament i agilitar la relació Centro/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta 24 hores, els 365 dies de l'any.

El Mètode de formació *AULACAT, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Al nostre centre uns horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació. Ens adaptem a la teva situació personal.

La metodologia online se centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, que facilita l'accés als alumnes.

El seguiment continu de l'aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol. Fins que finalitzis el curs, tindràs a tot moment un tutor i un preparador experts en la preparació d'oposicions a la teva disposició; et guiaran durant tot procés formatiu i realitzaran seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus avanços…

El sistema d'estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic:

1. El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
2. El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.
3. L'alumne treballa el tema planificat des de casa.
4. El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne plantegi sobre el material treballat.
5. L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat i, en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

Podràs accedir al nostre campus virtual aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, PC, MAC, IPAD, TABLET i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions