Opocicions de Tramitació Processal i Administrativa

Tramitació Processal i Administrativa

Oposició Oposició Duración del curso 1 any
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Tramitació Processal i Administrativa

Treballa en un jutjat preparant el material necessari per practicar les proves: vídeos, documents testificals, peritatges, auxiliar als oficials de justícia, compareixences i declaracions als testimonis i les parts del procés.

Correspon al Cos de Tramitació Procesal i Administrativa col·laborar amb l'activitat processal de nivell superior, així com la realització d'activitats que tinguin caràcter d'ajuda a la gestió processal, segons el nivell d'especialització del lloc desenvolupat, sota el principi de jerarquia i de conformitat amb l'establert a les Relacions de Llocs de Treball.

Cada any hi ha centenars de places lliures convocades per L'Administració de l'Estat. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques

Aquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions de Tramitació Processal i Administrativa, ja que contenen els temes que en aquest tipus d'oposicions es poden trobar. L'Acadèmia de preparació a oposicions Aulacat, utilitza un mètode de formació personalitzat per a cada alumne, ja que ens adaptem a la disponibilitat i necessitats particulars.

L'Acadèmia d'Aulacat compta amb un grup de professionals altaments qualificats i disposats a ajudar-te en tot moment. T'oferiràn les eines necessàries per a que puguis  dur a terme tot el procés de formació amb èxit.

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A aquelles persones que tenen titulacions mitjanes i superiors, que vulguin treballar i fer una carrera professional en l'àmbit de la Justícia. Contribuint a millorar el nostre sistema judicial, i alhora assegurant una seguretat i estabilitat laboral en un sector amb necessitats de personal amb cualificació.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Ser espanyol, major d'edat, i no haver arribat a l'edat de la jubilació.

Tenir el títol de Formació Professional de grau II, o el Batxiller o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.

En el supòsit de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la documentació que acredita la seva homologació.

No haver estat condemnat ni estar processat ni inculpat per cap delicte dolós, llevat que s'hagi obtingut la rehabilitació o que en la causa s'hagi dictat interlocutòria de sobreseïment.

No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, d'un cos de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les administracions locals, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques, per via disciplinària o judicial, llevat que n'hagi estat rehabilitat degudament.

No patir cap defecte físic ni cap malaltia que l'incapaciti per a la realització de la feina.

Els aspirants amb la condició legal de discapacitats hauran d'acreditar la compatibilitat funcional per al desenvolupament de les tasques encomanades al cos d'auxiliars de l'Administració de justícia, mitjançant dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent, que haurà de presentar-se juntament amb la instància de participació. És causa d'exclusió la no-presentació.

icono desplegable TEMARI boton desplegable
TEMARI per al primer exercici:

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: Estructura i contingut. Les atribucions de la Corona. Les Corts Generals: Composició, atribucions i funcionament. L'elaboració de les lleis. El Tribunal Constitucional. Composició i funcions.

Tema 2. Els Drets Humans en l'àmbit universal, europeu i espanyol. La igualtat efectiva entre homes i dones. L'article 14 de la CE: La no discriminació per raó de sexe. La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic civil. Conseqüències penals de la discriminació per raó de sexe. La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic laboral. La conciliació familiar.

Tema 3. El Govern i l'Administració. El president del Govern. El Consell de Ministres. Organització administrativa espanyola: Ministres, Secretaris d'Estat, Sotssecretaris i Directors Generals. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els delegats de Govern a la Comunitat Autònoma i els Subdelegats de Govern.

Tema 4. Organització territorial de l'Estat en la Constitució. L'Estat de les autonomies. Les comunitats autònomes: La seva constitució i competències. Els Estatuts d'Autonomia. L'Administració Local. La província i el municipi.

Tema 5. La Unió Europea. Competències de la UE. Institucions i òrgans de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de Ministres de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Comptes.

Tema 6. El Poder Judicial. El Consell General del Poder Judicial: composició i funcions. La jurisdicció: Jutges i Magistrats: funcions i competències. La independència judicial. El Ministeri Fiscal: organització i funcions. Sistemes d'accés a les carreres judicial i fiscal.

Tema 7. Examen de l'organització i competència del Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors i de les audiències provincials.

Tema 8. Examen de l'organització i competencia.-Jutjats de Primera Instància i Instrucció. Jutjats del Penal. Jutjats del Contenciós-Administratiu. Jutjats del Social. Jutjats de Vigilància Penitenciària. Jutjats de Menors. Jutjats Mercantils, i el Tribunal de Marca Comunitària de Alacant, Jutjats de Violència sobre la dona i Jutjats de Pau.

Tema 9. La carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia. Drets d'informació, d'atenció i gestió, d'identificació d'actuacions i funcionaris, drets lingüístics. Drets enfront dels professionals que assisteixen i representen el ciutadà: Advocats, Procuradors, Graduats Socials. El Dret a la Justícia Gratuïta a la Carta de Drets. El pla de Transparència Judicial.

Tema 10. La modernització de l'oficina judicial. La nova oficina judicial. La seva regulació en la Llei orgànica del poder judicial. L'administració de justícia i les noves tecnologies. Codi de Conducta per a usuaris d'equips i sistemes informàtics al servei de l'Administració de Justícia. L'expedient digital i la presentació telemàtica d'escrits i documents. La signatura digital, el correu electrònic. Incidència de la legislació de protecció de dades en l'ús de les aplicacions informàtiques.

Tema 11. El Secretari Judicial a la Llei orgànica del poder judicial: funcions i competències. Ordenació del cos superior jurídic de Secretaris Judicials: Secretari de Govern i Secretaris Coordinadors.

Tema 12. Cossos de funcionaris al servei de l'Administració de Justícia. Cossos Generals i Cossos Especials: Definició i cossos que els integren. Cossos Especials: El Cos de Metges Forenses: Funcions.

Tema 13. Els cossos Generals (I): Funcions. Formes d'accés. Promoció interna. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionaris. La rehabilitació. Drets, deures i incompatibilitats. Jornada i horaris. Vacances, permisos i llicències.

Tema 14. Els cossos Generals (II): Situacions administratives. Ordenació de l'activitat professional. Provisió de llocs de treball. Règim disciplinari.

Tema 15. Llibertat sindical.El Sindicat en la Constitución Española. Eleccions sindicals segons la Llei d'òrgans de representació i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El dret de vaga. Salut i prevenció de riscos laborals.

Tema 16. Els procediments declaratius en la Llei d'enjudiciament civil: judici ordinari i verbal.

Tema 17. Els procediments d'execució en la Llei d'enjudiciament civil. Classes d'execució: disposicions generals de cada una. Especial referència a la lliurança de manaments, efectivitat dels embargaments acordats en el decret acordant mesures executives concretes per dur a terme el que disposa la ordre general d'execució i en els decrets de millora, esbrinament patrimonial, preparació processal de la via de constrenyiment de mobles i immobles, actes de celebració de subhastes i tràmit de dipòsit judicial. Les mesures cautelars.

Tema 18. Processos especials en la Llei d'enjudiciament civil. Especial consideració als processos matrimonials i al procés monitori. El requeriment de pagament en el procediment monitori. El judici canviari.

Tema 19. La jurisdicció voluntària: Naturalesa i classes de procediments. Especial referència als actes de conciliació.

Tema 20. Els procediments penals en la Llei d'enjudiciament criminal; ordinari, abreujat i de jurat.

Tema 21. Procediment de judici de faltes. Judicis ràpids. L'execució en el procés penal, amb especial referència a l'execució de les faltes. La peça de responsabilitat civil en el procés penal.

Tema 22. Recurs contenciós-administratiu. Procediment ordinari, abreujat i especials.

Tema 23. El procés laboral. Procediment ordinari. Procediment per acomiadament. Processos de seguretat social.

Tema 24. Recursos. Qüestions generals sobre el dret al recurs. El dipòsit per recórrer. Els recursos en l'àmbit civil: Reposició, revisió contra resolucions del secretari judicial, queixa, apel · lació, i els recursos extraordinaris d'infracció processal i cassació. Els recursos en el procediment penal: reforma, apel lació i queixa i Recursos extraordinaris. Els recursos contra les resolucions del Secretari Judicial.

Tema 25. Lloc i Temps de les Actuacions Judicials: dies i hores hàbils; terminis i termes; els termes judicials en el procés penal.

Tema 26. Els actes processals del Jutge: les Resolucions Judicials. Especialitats en el procés penal. Els Decrets del Ministeri Fiscal. Els actes processals del Secretari Judicial: Les Resolucions dels Secretaris Judicials.

Tema 27. Els actes de comunicació amb altres Tribunals i Autoritats: oficis i manaments. L'auxili judicial: els exhorts i els manaments en el procés penal. Cooperació jurídica internacional: les comissions rogatòries.

Tema 28. Actes de comunicació a les parts i altres intervinents en el procés: notificacions, requeriments, citacions i emplaçaments. Notificacions, citacions i manaments en el procés penal. Formes de notificació i noves tecnologies.

Tema 29. El Registre Civil. Organització actual dels Registres Civils a Espanya. Funcionaris encarregats dels mateixos. Llibres i Seccions del Registre. Llibres auxiliars.

Tema 30. Actes del Registre. Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. Nacionalitat i veïnatge civil. Certificacions. expedients del Registre Civil.

Tema 31. Conceptes d'arxiu judicial i de documentació judicial en relació amb la legislació vigent en matèria d'arxius judicials. Formes de remissió de documentació judicial i relacions documentals. Noves tecnologies als arxius judicials de gestió. Les juntes d'expurgació de la documentació judicial.


PRIMERA PROVA (obligatòria i eliminatòria)

Constarà de dos exercicis, un escrit i un altre pràctic.

Primer exercici: Consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre la matèria del temari.

Segon exercici: consistirà a contestar 20 preguntes tipus test referides a un cas pràctic.

SEGONA PROVA (obligatòria i eliminatòria)

Consistirà a reproduir en ordinador un text en Microsoft Word.

TERCERA PROVA (optativa)

Consistirà en l’acreditació del coneixement de la llengua catalana mitjançant les certificacions corresponents o la realització de la prova.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

La tutorització del curs serà sempre telemàtica, tenint a la disposició de l'alumne un tutor per a solucionar dubtes i correcció de tasques. Totes les tutories de formació i l'enviament de tasques es realitzaran mitjançant el campus virtual Aulafor.

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions