Curs per oposicions de Policia Nacional

Policia Nacional

Oposició Oposició Duración del curso 2 Anys ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Policia Nacional s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Aconsegueix un treball fix, amb flexibilitat horària i ben remunerat. Vols ser polica Nacional?. Entre els trets que configuren el perfil professional del Cos Nacional de Policia el que millor el defineix enfront dels altres cossos de seguretat espanyols, és el del seu caràcter nítidament urbà.

Cada any es convoquen milers de places de Policia Nacional. Et preparem les proves teòriques, psicotècniques i l'entrevista personal. Amb simulacres d'exàmens reals d'altres convocatòries. Per ajudar-te a aconseguir el teu objectiu posem a la teva disposició un equip de professionals amb dilatada experiència: psicòlegs, pedagogs, llicenciats en dret; perquè superis amb èxit les diferents proves.

Ara tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball , amb unes condicions laborals úniques:

 • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral contínua.
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.

La missió de la Policia Nacional és vetllar pel lliure exercici dels drets ciutadans, garantint el bé i la seguretat pública. Les funcions que tindràs un cop siguis Policia Nacional són:

 • Vetllar pel compliment de les lleis i disposicions generals, executant les ordres que rebin de les autoritats, en l'àmbit de les seves competències.
 • Auxiliar i protegir les persones i assegurar la conservació i custòdia dels béns que es trobin en situació de perill per qualsevol causa.
 • Vigilar i protegir els edificis i instal · lacions públics que ho requereixin.
 • Vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats.
 • Mantenir i restablir, si s'escau, l'ordre i la seguretat ciutadana.
 • Prevenir la comissió d'actes delictius.
 • Investigar els delictes per descobrir i detenir els presumptes culpables, assegurar els instruments, efectes i proves del delicte, posant-los a disposició del jutge o tribunal competent, i elaborar els informes tècnics i pericials procedents.
 • Captar, rebre i analitzar totes les dades tinguin interès per l'ordre i la seguretat pública, i estudiar, planificar i executar els mètodes i tècniques de prevenció de la delinqüència.
 • Col · laborar amb els serveis de Protecció Civil, en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, en els termes en què s'establisquen en la legislació de Protecció Civil.

El Mètode de formació de l'Acadèmia de preparació a oposicions d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per a que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació i oferir-te un tracte més personal.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
A totes aquelles persones amb vocació de servei que vulguin treballar en una polícía amb moltissima experiència, amb reconeixements a nivell internacional, d'àmbit estatal, i que una de les seves característiques principals és el seu caràcter nitidament urbà. A més a més, ofereix possibilitats de continuar creixent dins el mateix cos i satisfer tota mena d'aspiracions personals i professionals.
icono desplegable TEMARI boton desplegable
A) Ciencias Jurídicas

Tema 1. El derecho: concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: concepto, estructura, clases y caracteres. El principio de jerarquía normativa. La persona en sentido jurídico: concepto y clases; su nacimiento y extinción; capacidad jurídica y capacidad de obrar. Adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. El domicilio. La vecindad civil
Tema 2. Constitución Española (I): estructura y caracteres de la Constitución española de 1978. Los valores de la Constitución. Los principios del régimen constitucional: Estado democrático, Estado de derecho, Estado social, Monarquía parlamentaria y Estado autonomista. Los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución: especial referencia a los derechos fundamentales y libertades públicas así como a las garantías de los mismos y a la suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo
Tema 3. La Constitución Española (II): de la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobierno y la Administración. De las relaciones entre el Gobierno y la Cortes generales. Del Poder judicial. De la organización territorial del Estado. Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional
Tema 4. La Unión Europea: referencia histórica. El derecho derivado. Instituciones más importantes de la Unión Europea. La Cooperación Policial Internacional
Tema 5. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos; órganos superiores y órganos directivos en la organización central. El Gobierno: composición, organización y funciones; el Gobierno en funciones
Tema 6. Los funcionarios públicos: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario
Tema 7. El Ministerio del Interior: estructura orgánica básica. La Secretaría de Estado de Seguridad: estructura y funciones
Tema 8. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y el Mando Único: estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos del Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de Policía: funciones, escalas y categorías; sistemas de acceso; régimen disciplinario; situaciones administrativas
Tema 9. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad: Disposiciones generales; principios básicos de actuación; disposiciones estatutarias comunes. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: los derechos de representación colectiva; el Consejo de Policía; organización de las unidades de Policía Judicial; de las Policías de las Comunidades Autónomas; de la colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas; Policías Locales
Tema 10. Derecho Penal: concepto. Principios informadores del derecho penal. La infracción penal: el delito y la falta. Concepto material de delito. Grados de ejecución del delito. Personas criminalmente responsables de los delitos y faltas. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. Vigencia temporal y espacial de la ley penal. La edad penal y sus efectos
Tema 11. Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar. La detención: concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. El procedimiento de Hábeas Corpus. El Ministerio Fiscal: funciones
Tema 12. Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios rectores. Prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Tutela institucional: especial referencia a las unidades especializadas en la prevención en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Marco normativo y actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Atención a personas Dependientes.

B) Ciencias Sociales

Tema 13. Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
Tema 14. Globalización y antiglobalización. Conceptos y características. Consecuencias de la globalización. Reacciones a la globalización
Tema 15. Socialización: transmisión de valores en la sociedad actual. Libertad-responsabilidad. Igualdad-solidaridad. Tolerancia. Contravalores, reacciones sociales a los valores mayoritarios: racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo
Tema 16. Actitudes y valores sociales. Las actitudes: concepto, componentes y funciones. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Actitudes de la personalidad autoritaria: xenofobia y dogmatismo. Los grupos sociales. El conflicto entre grupos
Tema 17. Inmigración. Movimientos migratorios: concepto y causas de las migraciones. Tipos y efectos. Las grandes migraciones a través de la historia. Las migraciones en la actualidad. Problemática de la integración
Tema 18. La ciudad como fundamento del cambio social. Población y grupos sociales. Sectores de la población marginal. El fenómeno de la urbanización. La sociedad de masas. El hombre y el equilibrio ecológico. La contaminación y la protección del medio ambiente
Tema 19. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. La inseguridad. Políticas de seguridad. Inadaptación, marginalidad, delincuencia: concepto, modelos explicativos y clases de delincuencia
Tema 20. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las drogas.

C) Materias Técnico-Científicas

Tema 21. La electrónica. Concepto de componentes electrónicos. Transmisiones: las ondas electromagnéticas. Modulación y transmisión. Medios de transmisión. Utilización básica de un sistema de comunicaciones. Transmisiones digitales y transmisiones analógicas
Tema 22. Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema Operativo Windows. Definición y funcionamiento básico, iconos y objetos, gestión de unidades de disco, organización de los datos en discos, partes y funcionamiento del escritorio, el explorador de Windows, la papelera de reciclaje, el panel de control, accesorios
Tema 23. Procesador de textos Microsoft Word: elementos básicos, el ayudante, operaciones básicas, formato de carácter, párrafo y página, corrección de un texto, impresión, columnas, tabulaciones, tablas, gráficos
Tema 24. Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e Intranet. El navegador Internet Explorer: conocimiento básico
Tema 25. Origen de las armas de fuego. Armas de antecarga y de retrocarga. Clasificación y definición de las armas de fuego. Cartucho metálico y semimetálico: definición y componentes. Armas prohibidas. Documentación que ampara la tenencia y porte de armas.
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador, sempre que ho sol·licitis, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluaran els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado verisignCurso certificado acticCurso certificado confianza-online
icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Ser espanyol.

Estar en possessió del Títol de Batxiller o altres equivalents (prova d'accés a grau superior) o superiors.

No patir defecte físic o psíquic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.

Tenir fets els 18 anys .

Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a les dones.

No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració Autonòmica, Local o Institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B abans de la convocatòria.

Declaració jurada per la qual es comprometen a portar armes.

move icon Sol·licita informació

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
ÚLTIMES CONVOCATòRIES D'OPOSICIONS
google