cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Curs per oposicions de Policia Nacional

Policia Nacional

Oposició Oposició Duración del curso 2 Anys ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

Temarios Temaris actualitzats
41 Temas
Simulacros de examen Qüestionari d'avaluació
54 Test
audio temarios Audio-temaris
12 Audios
vídeo clases Vídeo-clases
15 Vídeos
icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Policia Nacional s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Aconsegueix un treball fix, amb flexibilitat horària i ben remunerat. Vols ser polica Nacional?. Entre els trets que configuren el perfil professional del Cos Nacional de Policia el que millor el defineix enfront dels altres cossos de seguretat espanyols, és el del seu caràcter nítidament urbà.

Cada any es convoquen milers de places de Policia Nacional. Et preparem les proves teòriques, psicotècniques i l'entrevista personal. Amb simulacres d'exàmens reals d'altres convocatòries. Per ajudar-te a aconseguir el teu objectiu posem a la teva disposició un equip de professionals amb dilatada experiència: psicòlegs, pedagogs, llicenciats en dret; perquè superis amb èxit les diferents proves.

Ara tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball , amb unes condicions laborals úniques:

 • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral contínua.
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.
>> 2.806 places de Policia Nacional per 2019

Al BOE nº 79, de 2 d'abril de 2019, es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Estat per a aquest any 2019 amb 2.806 places d'oposicions per Policia Nacional.

Comença a preparar des d'avui les oposicions per a aquest any i aconsegueix la teva plaça. Amb el nostre curs online obtindràs la preparació necessària per superar amb èxit aquesta oposició.

La missió de la Policia Nacional és vetllar pel lliure exercici dels drets ciutadans, garantint el bé i la seguretat pública. Les funcions que tindràs un cop siguis Policia Nacional són:

 • Vetllar pel compliment de les lleis i disposicions generals, executant les ordres que rebin de les autoritats, en l'àmbit de les seves competències.
 • Auxiliar i protegir les persones i assegurar la conservació i custòdia dels béns que es trobin en situació de perill per qualsevol causa.
 • Vigilar i protegir els edificis i instal · lacions públics que ho requereixin.
 • Vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats.
 • Mantenir i restablir, si s'escau, l'ordre i la seguretat ciutadana.
 • Prevenir la comissió d'actes delictius.
 • Investigar els delictes per descobrir i detenir els presumptes culpables, assegurar els instruments, efectes i proves del delicte, posant-los a disposició del jutge o tribunal competent, i elaborar els informes tècnics i pericials procedents.
 • Captar, rebre i analitzar totes les dades tinguin interès per l'ordre i la seguretat pública, i estudiar, planificar i executar els mètodes i tècniques de prevenció de la delinqüència.
 • Col · laborar amb els serveis de Protecció Civil, en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, en els termes en què s'establisquen en la legislació de Protecció Civil.

El Mètode de formació de l'Acadèmia de preparació a oposicions d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per a que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació i oferir-te un tracte més personal.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A totes aquelles persones amb vocació de servei que vulguin treballar en una polícía amb moltissima experiència, amb reconeixements a nivell internacional, d'àmbit estatal, i que una de les seves característiques principals és el seu caràcter nitidament urbà. A més a més, ofereix possibilitats de continuar creixent dins el mateix cos i satisfer tota mena d'aspiracions personals i professionals.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

BLOQUE A: Ciencias Jurídicas

Tema 1: El derecho: Concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: Concepto, estructura, clases y caracteres.
Tema 2: Constitución Española (I): Estructura y caracteres de la Constitución Española de 1978. Los valores de la Constitución.
Tema 3: La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobierno y la Administración.
Tema 4: La Unión Europea: Referencia histórica. El derecho derivado. Instituciones más importantes de la Unión Europea.
Tema 5: La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos;
Tema 6: Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Tema 7: El Ministerio del Interior: Estructura orgánica básica. La Secretaría de Estado de Seguridad: Estructura y funciones.
Tema 8: La Dirección General de la Policía. Estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Policía Nacional.
Tema 9: La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales; principios básicos de actuación;
Tema 10: Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados
Tema 11: De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. Tipos de infracciones
Tema 12: La protección internacional. Reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección internacional.
Tema 13: Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. Coordinación.
Tema 14: Medidas para la protección de infraestructuras críticas. El Catálogo Nacional de infraestructuras críticas.
Tema 15: Derecho penal: Concepto. Principios informadores del derecho penal. La infracción penal. Concepto material de delito.
Tema 16: Noción de Derecho procesal penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la jurisdicción penal.
Tema 17: Medidas de protección integral contra la violencia de genero. Principios rectores. Sensibilización, prevención y detección.
Tema 18: Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto General de Trabajo. Concepto de salud y condiciones de trabajo.
Tema 19: Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales.

BLOQUE B: Ciencias Sociales

Tema 20: Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos.
Tema 21: Globalización y antiglobalización. Conceptos y características. Consecuencia de la globalización.
Tema 22: Actitudes y valores sociales. Formación de las actitudes: Concepto, componentes y funciones.
Tema 23: Principios éticos de la sociedad actual. Transmisión de valores en la sociedad actual: Proceso de socialización.
Tema 24: Inmigración. Movimientos migratorios: Concepto y causas de las migraciones. Tipos y efectos.
Tema 25: Concepto de geografía humana. La ciudad, corrientes de estudio de la misma. Población, estructura y grupos sociales.
Tema 26: La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad pública y seguridad privada. La inseguridad.
Tema 27: Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías.
Tema 28: El desarrollo sostenible. Concepto. Coordinación y cooperación internacional.
Tema 29: Ortografía de la lengua española. Reglas ortográficas. Uso de las letras o grafemas.

BLOQUE C: Materias Técnico-Científicas

Tema 30: Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo Windows.
Tema 31: Procesador de textos Microsoft Word
Tema 32: Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e Intranet.
Tema 33: Delitos informáticos (Ciberdelincuencia). Protección de datos. Especial consideración al derecho a la intimidad. .
Tema 34: Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente. Sistemas informáticos y simulación medioambiental.
Tema 35: Origen de las armas de fuego. Definición, clasificación, categorías y funcionamiento de las armas de fuego
Tema 36: El vehículo prioritario. Definición de vehículo prioritario.
Tema 37: La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. Definición de Seguridad Activa y Pasiva.
Tema 38: Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial.
Tema 39: Planimetría: definición. Plano de referencia, coordenadas cartesianas y coordenadas polares.
Tema 40: La contabilidad. Las cuentas de la empresa: el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria.
Tema 41: La energía.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador, sempre que ho sol·licitis, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluaran els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online Ekomi
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Ser espanyol.

Estar en possessió del Títol de Batxiller o altres equivalents (prova d'accés a grau superior) o superiors.

No patir defecte físic o psíquic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.

Tenir fets els 18 anys .

Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a les dones.

No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració Autonòmica, Local o Institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B abans de la convocatòria.

Declaració jurada per la qual es comprometen a portar armes.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: Ceasfor Barcelona SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions