Curs per oposicions de Policia Nacional

Policia Nacional

Oposició Oposició Duración del curso 2 Anys ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Policia Nacional s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Aconsegueix un treball fix, amb flexibilitat horària i ben remunerat. Vols ser polica Nacional?. Entre els trets que configuren el perfil professional del Cos Nacional de Policia el que millor el defineix enfront dels altres cossos de seguretat espanyols, és el del seu caràcter nítidament urbà.

Cada any es convoquen milers de places de Policia Nacional. Et preparem les proves teòriques, psicotècniques i l'entrevista personal. Amb simulacres d'exàmens reals d'altres convocatòries. Per ajudar-te a aconseguir el teu objectiu posem a la teva disposició un equip de professionals amb dilatada experiència: psicòlegs, pedagogs, llicenciats en dret; perquè superis amb èxit les diferents proves.

Ara tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball , amb unes condicions laborals úniques:

 • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral contínua.
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.

La missió de la Policia Nacional és vetllar pel lliure exercici dels drets ciutadans, garantint el bé i la seguretat pública. Les funcions que tindràs un cop siguis Policia Nacional són:

 • Vetllar pel compliment de les lleis i disposicions generals, executant les ordres que rebin de les autoritats, en l'àmbit de les seves competències.
 • Auxiliar i protegir les persones i assegurar la conservació i custòdia dels béns que es trobin en situació de perill per qualsevol causa.
 • Vigilar i protegir els edificis i instal · lacions públics que ho requereixin.
 • Vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats.
 • Mantenir i restablir, si s'escau, l'ordre i la seguretat ciutadana.
 • Prevenir la comissió d'actes delictius.
 • Investigar els delictes per descobrir i detenir els presumptes culpables, assegurar els instruments, efectes i proves del delicte, posant-los a disposició del jutge o tribunal competent, i elaborar els informes tècnics i pericials procedents.
 • Captar, rebre i analitzar totes les dades tinguin interès per l'ordre i la seguretat pública, i estudiar, planificar i executar els mètodes i tècniques de prevenció de la delinqüència.
 • Col · laborar amb els serveis de Protecció Civil, en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, en els termes en què s'establisquen en la legislació de Protecció Civil.

El Mètode de formació de l'Acadèmia de preparació a oposicions d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per a que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació i oferir-te un tracte més personal.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
A totes aquelles persones amb vocació de servei que vulguin treballar en una polícía amb moltissima experiència, amb reconeixements a nivell internacional, d'àmbit estatal, i que una de les seves característiques principals és el seu caràcter nitidament urbà. A més a més, ofereix possibilitats de continuar creixent dins el mateix cos i satisfer tota mena d'aspiracions personals i professionals.
icono desplegable TEMARI boton desplegable

A) Ciències Jurídiques

Tema 1. El dret: concepte i accepcions. Les normes jurídiques positives: concepte, estructura, classes i caràcters. El principi de jerarquia normativa. La persona en sentit jurídic: concepte i classes; el seu naixement i extinció; capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Adquisició, conservació i pèrdua de la nacionalitat espanyola. El domicili. El veïnatge civil.

Tema 2. Constitució Espanyola (I): estructura i caràcters de la Constitució espanyola de 1978. Els valors de la Constitució. Els principis del règim constitucional: Estat democràtic, Estat de dret, Estat social, Monarquia parlamentària i Estat autonomista. Els drets i deures fonamentals establerts en la Constitució: especial referència als drets fonamentals i llibertats públiques així com a les garanties dels mateixos i a la suspensió dels drets i llibertats. El Defensor del Poble

Tema 3. La Constitució Espanyola (II): de la Corona. De les Corts Generals. Del Govern i l'Administració. De les relacions entre el Govern i la Corts generals. Del Poder judicial. De l'organització territorial de l'Estat. Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional

Tema 4. La Unió Europea: referència històrica. El dret derivat. Institucions més importants de la Unió Europea. La Cooperació Policial Internacional

Tema 5. L'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat: principis d'organització, funcionament i relacions amb els ciutadans; òrgans superiors i òrgans directius en l'organització central. El Govern: composició, organització i funcions; el Govern en funcions

Tema 6. Els funcionaris públics: concepte i classes. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari

Tema 7. El Ministeri de l'Interior: estructura orgànica bàsica. La Secretaria d'Estat de Seguretat: estructura i funcions

Tema 8. La Direcció general de la Policia i de la Guàrdia Civil i el Comandament Únic: estructura orgànica i funcions dels serveis centrals i perifèrics del Cos Nacional de Policia. El Cos Nacional de Policia: funcions, escales i categories; sistemes d'accés; règim disciplinari; situacions administratives

Tema 9. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, dels Cossos i Forces de seguretat: Disposicions generals; principis bàsics d'actuació; disposicions estatutàries comunes. De les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat: els drets de representació col·lectiva; el Consell de Policia; organització de les unitats de Policia Judicial; de les Policies de les Comunitats Autònomes; de la col·laboració i coordinació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes; Policies Locals

Tema 10. Dret Penal: concepte. Principis informadors del dret penal. La infracció penal: el delicte i la falta. Concepte material de delicte. Graus d'execució del delicte. Persones criminalment responsables dels delictes i faltes. Les conseqüències jurídiques de la infracció penal. Vigència temporal i espacial de la llei penal. L'edat penal i els seus efectes

Tema 11. Noció de Dret Processal Penal. Concepte de jurisdicció i de competència. Els òrgans de la jurisdicció penal. Concepte de denúncia i l'obligació de denunciar. La detenció: concepte i durada. L'obligació de detenir. Els drets del detingut. El procediment de *Hábeas Corpus. El Ministeri Fiscal: funcions

Tema 12. Mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Principis rectors. Prevenció i detecció. Drets de les dones víctimes de violència de gènere. Tutela institucional: especial referència a les unitats especialitzades en la prevenció en les Forces i Cossos de Seguretat. Marco normatiu i actuacions encaminades a afavorir la igualtat entre homes i dones. Atenció a persones Depenents.

B) Ciències Socials

Tema 13. Drets Humans. Declaració Universal de Drets Humans. Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals. Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura

Tema 14. Globalització i antiglobalització. Conceptes i característiques. Conseqüències de la globalització. Reaccions a la globalització

Tema 15. Socialització: transmissió de valors en la societat actual. Lliberteu-responsabilitat. Igualtat-solidaritat. Tolerància. Contravalors, reaccions socials als valors majoritaris: racisme, fanatisme, fonamentalisme, sectarisme, *hooliganismo

Tema 16. Actituds i valors socials. Les actituds: concepte, components i funcions. Estereotips, prejudicis i discriminació. Actituds de la personalitat autoritària: xenofòbia i dogmatisme. Els grups socials. El conflicte entre grups

Tema 17. Immigració. Moviments migratoris: concepte i causes de les migracions. Tipus i efectes. Les grans migracions a través de la història. Les migracions en l'actualitat. Problemàtica de la integració

Tema 18. La ciutat com a fonament del canvi social. Població i grups socials. Sectors de la població marginal. El fenomen de la urbanització. La societat de masses. L'home i l'equilibri ecològic. La contaminació i la protecció del medi ambient

Tema 19. La seguretat. Concepte. Seguretat individual i seguretat col·lectiva. La inseguretat. Polítiques de seguretat. Inadaptació, marginalitat, delinqüència: concepte, models explicatius i classes de delinqüència

Tema 20. Drogodependències. Conceptes de droga, consumidor, mètodes d'administració, addicció, dependència, tolerància, *politoxicomanías. Classificació de les drogues.

C) Matèries Tècnic-Científiques

Tema 21. L'electrònica. Concepte de components electrònics. Transmissions: les ones electromagnètiques. Modulació i transmissió. Mitjans de transmissió. Utilització bàsica d'un sistema de comunicacions. Transmissions digitals i transmissions analògiques

Tema 22. Parts i funcions bàsiques d'un ordinador. Sistema Operatiu Windows. Definició i funcionament bàsic, icones i objectes, gestió d'unitats de disc, organització de les dades en discos, parts i funcionament de l'escriptori, l'explorador de Windows, la paperera de reciclatge, el panell de control, accessoris

Tema 23. Processador de textos Microsoft Word: elements bàsics, l'ajudant, operacions bàsiques, format de caràcter, paràgraf i pàgina, correcció d'un text, impressió, columnes, tabulacions, taules, gràfics

Tema 24. Introducció a les xarxes informàtiques i tipus. Internet i Intranet. El navegador Internet Explorer: coneixement bàsic

Tema 25. Origen de les armes de foc. Armes d'avantcàrrega i de retrocàrrega. Classificació i definició de les armes de foc. Cartutx metàl·lic i simimetàl·lic: definició i components. Armes prohibides. Documentació que empara la tinença i port d'armes.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador, sempre que ho sol·licitis, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluaran els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado verisignCurso certificado acticCurso certificado confianza-online
icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Ser espanyol.

Estar en possessió del Títol de Batxiller o altres equivalents (prova d'accés a grau superior) o superiors.

No patir defecte físic o psíquic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.

Tenir fets els 18 anys .

Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a les dones.

No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració Autonòmica, Local o Institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B abans de la convocatòria.

Declaració jurada per la qual es comprometen a portar armes.

move icon Sol·licita informació

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
ÚLTIMES CONVOCATòRIES D'OPOSICIONS
google