Oposicions de Policia Nacional

Policia Nacional

Oposició Oposició Duración del curso 2 anys
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Policia Nacional

¿Vols aconseguir la teva plaça com a Policia Nacional?

Si estàs buscant feina estable, sents que la teva vocació és ajudar als ciutadans, vols opositar a una professió que et donarà una sortida segura, t'agrada el teu municipi i has pensat en ser Policia Nacional, llavors aquest curs és la solució ideal per a tu. 

A Aulacat t'oferim la preparació més completa i actualitzada per a les oposicions d'aquest any. Amb aquest curs estaràs preparat/ada per obtenir la teva plaça amb una formació especialitzada.

Per a la MODALITAT ONLINE et proporcionem:

Aula Aula personalitzada i totalment online. Accessible les 24 hores i els 7 dies de la setmana.
Temarios Temari oficial i actualitzat. Disposem del millor i més complet temari per a que estiguis ben preparat/ada per a les proves i obtinguis la teva plaça de policia nacional.
Videoclases Classes interactives amb professors especialitzats. En els temes més complexos, els professors realitzen classes online on pots interactuar amb ells amb un chat i resoldre tots els dubtes.
Tutorias Tutories ilimitades. Pots comunicar-te amb el teu tutor/a per preguntar-li tots els dubtes que et puguin surgir durant el teu estudi.
Preparación fisica Preparació física. Guies i entrenaments per a les proves físiques de policia nacional.
Test Preparació psicoprofessional. Adequació al perfil psicoprofessional mitjantçant guies, consells, simulacres d'exàmen, test psicotècnics: MMPI 2, Minessota, 16PF...
Entrevista Preparació de l'entrevista personal. Simulació d'entrevistes reals mitjantçant Skype. 3 sessions individuals.
Per a la MODALITAT PRESENCIAL t'oferim les classes presencials amb professors especialitzats i professionals del sector a les Acadèmies de Tarragona o Girona. Tutories personals amb el teu tutor o preparador. Farem especial accent a la preparació de l'entrevista personal i els tests psicotècnics apropant-nos sempre al perfil psicoprofessional d'un Policia Nacional. La preparació de les proves físiques les podràs realitzar a Crossfit TORREDEMBARRA, centre col·laborador expert en la preparació de les proves físiques.
 
PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

01. Cada any aconseguim una mitja d'un 80% d'aprovats a les convocatòries de Policia Nacional.

02. Contem amb més de 20 anys d'experiència preparant oposicions.

03. Professors experts i professionals del sector.

04. Pagaments en còmodes cuotes. Ens adaptem a totes les economies.

06. 14 dies de prova. Si no quedes satisfet et tornem els diners dintre del plaç.

Què esperes? Segur que amb la teva motivació i aquest curs de formació de Policia Nacional d'Aulacat, aconseguiràs la teva plaça!

Prepara les proves físiques a Crossfit Torredembarra

alt

Si t'interessa aquesta disciplina i et vols presentar a examen, et caldrà entrenar per les proves físiques.
Nosaltres recomanem Crossfit Torredembarra. Són especialistes en preparació física a alt nivell.

+ info aquí

Prepara les proves físiques a Crossfit El Vendrell

alt

Al mateix nivell que Crossfit Torredembarra, recomanem Crossfit El Vendrell. També són especialistes en preparació física d'alt nivell.

+ info aquí

Desitges saber una mica més?, posa't en contacte amb nosaltres emplenant el formulari adjunt.

Què esperes? Segur que amb la teva motivació i aquest curs de formació de Policia Nacional d'Aulacat, trobaràs el treball que tant desitges!

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A totes aquelles persones amb vocació de servei que vulguin treballar en una polícía amb moltissima experiència, amb reconeixements a nivell internacional, d'àmbit estatal, i que una de les seves característiques principals és el seu caràcter nitidament urbà. A més a més, ofereix possibilitats de continuar creixent dins el mateix cos i satisfer tota mena d'aspiracions personals i professionals.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Ser espanyol.

Estar en possessió del Títol de Batxiller o altres equivalents (prova d'accés a grau superior) o superiors.

No patir defecte físic o psíquic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.

Tenir fets els 18 anys .

Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a les dones.

No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració Autonòmica, Local o Institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B abans de la convocatòria.

Declaració jurada per la qual es comprometen a portar armes.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA Y PLAN DE ESTUDIO

APTITUD FÍSICA

Consejos para preparar las pruebas físicas

Entrenamiento circuito de agilidad

Entrenamiento dominadas/barra

Entrenamiento resistencia

CONOCIMIENTOS

BLOQUE A: Ciencias Jurídicas

Tema 1: El derecho: Concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: Concepto, estructura, clases y caracteres. 
Tema 2: Constitución Española (I): Estructura y caracteres de la Constitución Española de 1978. Los valores de la Constitución. 
Tema 3: La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobierno y la Administración. 
Tema 4: La Unión Europea: Referencia histórica. El derecho derivado. Instituciones más importantes de la Unión Europea. 
Tema 5: La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos;
Tema 6: Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
Tema 7: El Ministerio del Interior: Estructura orgánica básica. La Secretaría de Estado de Seguridad: Estructura y funciones. 
Tema 8: La Dirección General de la Policía. Estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Policía Nacional. 
Tema 9: La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales; principios básicos de actuación;
Tema 10: Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
Tema 11: De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. Tipos de infracciones
Tema 12: La protección internacional. Reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección internacional. 
Tema 13: Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. Coordinación. 
Tema 14: Medidas para la protección de infraestructuras críticas. El Catálogo Nacional de infraestructuras críticas. 
Tema 15: Derecho penal: Concepto. Principios informadores del derecho penal. La infracción penal. Concepto material de delito. 
Tema 16: Noción de Derecho procesal penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. 
Tema 17: Medidas de protección integral contra la violencia de genero. Principios rectores. Sensibilización, prevención y detección. 
Tema 18: Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto General de Trabajo. Concepto de salud y condiciones de trabajo. 
Tema 19: Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. 

BLOQUE B: Ciencias Sociales

Tema 20: Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Tema 21: Globalización y antiglobalización. Conceptos y características. Consecuencia de la globalización. 
Tema 22: Actitudes y valores sociales. Formación de las actitudes: Concepto, componentes y funciones. 
Tema 23: Principios éticos de la sociedad actual. Transmisión de valores en la sociedad actual: Proceso de socialización. 
Tema 24: Inmigración. Movimientos migratorios: Concepto y causas de las migraciones. Tipos y efectos.
Tema 25: Concepto de geografía humana. La ciudad, corrientes de estudio de la misma. Población, estructura y grupos sociales. 
Tema 26: La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad pública y seguridad privada. La inseguridad. 
Tema 27: Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. 
Tema 28: El desarrollo sostenible. Concepto. Coordinación y cooperación internacional. 
Tema 29: Ortografía de la lengua española. Reglas ortográficas. Uso de las letras o grafemas. 

BLOQUE C: Materias Técnico-Científicas

Tema 30: Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo Windows. 
Tema 31: Procesador de textos Microsoft Word
Tema 32: Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e Intranet. 
Tema 33: Delitos informáticos (Ciberdelincuencia). Protección de datos. Especial consideración al derecho a la intimidad. . 
Tema 34: Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente. Sistemas informáticos y simulación medioambiental. 
Tema 35: Origen de las armas de fuego. Definición, clasificación, categorías y funcionamiento de las armas de fuego
Tema 36: El vehículo prioritario. Definición de vehículo prioritario.
Tema 37: La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. Definición de Seguridad Activa y Pasiva. 
Tema 38: Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial. 
Tema 39: Planimetría: definición. Plano de referencia, coordenadas cartesianas y coordenadas polares. 
Tema 40: La contabilidad. Las cuentas de la empresa: el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria. 
Tema 41: La energía.

ORTOGRAFÍA

Normas ortografía Palabras homógrafas Lista de palabras

ENTREVISTA PERSONAL

Aproximación al perfil psicoprofesional de un Policía Nacional

Preparación de la entrevista

Currículum Europass

Simulación role-playing

Preguntas cortas

Simulacro de entrevista personal

TEST PSICOTÉCNICOS

Aptitudes Verbales

Aptitudes Numéricas

Aptitudes Administrativas

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

La tutorització del curs serà sempre telemàtica, tenint a la disposició de l'alumne un tutor per a solucionar dubtes i correcció de tasques. Totes les tutories de formació i l'enviament de tasques es realitzaran mitjançant el campus virtual Aulafor.

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions