cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Oposicions de Tècnic/a en Educació Infantil d'Ajuntaments

Oposicions de Tècnic/a en Educació Infantil d'Ajuntaments

Oposició Oposició Duración del curso 1 Any ModalidadTodas
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

T'agradaria treballar amb nens / es? Amb aquest curs de preparació d'oposicions de tècnic en educació infantil estaràs preparat / a perquè superis amb èxit les oposicions. Aconsegueix la teva plaça en la pròxima convocatòria i una ocupació pública en guarderies i escoles infantils.

Els primers anys de vida en l'ésser humà són fonamentals per al desenvolupament futur de les habilitats requerides, és per això que l'etapa infantil ha i requereix ser estimulada en tots els sentits, creant i generant aprenentatges que a la vida futura seran bàsics per a la vida. Amb aquest curs online aprendràs els aspectes psicològics i pedagògiques que han permès entendre com pensen els nens, com aprenen, el seu raonament i intel·ligència.

L'educació inicial és l'educació que el nen rep en els seus primers anys de vida (0 a 6), aquesta és una etapa molt important en el desenvolupament de l'infant, ja que s'influencien el desenvolupament d'habilitats físiques i / o psicològiques, fomentar la seva creativitat, se li ensenya a ser autònom i autèntic; aspectes que serviran per obrir-se al món per si sol.

L'edat dels nens compresa és entre els 0 als 6 anys. Aquestes edats es divideixen en dos cicles: primer cicle, comprès entre els 0 i 3 anys; i un segon cicle, que va dels 3 i els 6 anys d'edat. Aquests aprenen la forma de comunicar-se, jugar i interactuar amb els altres apropiadament.

A l'acabar el nostre curs, estaràs preparat / a per poder oferir a aquests nens les eines necessàries per a un bon desenvolupament en la primera etapa més important de la seva vida. L'objectiu de el Curs Oposició de Tècnic / a en educació infantil és educar l'alumne en hàbits de salut, nutrició i educació que potenciïn un desenvolupament integral de l'infant.

Al llarg del programa de el curs es tracta el desenvolupament de l'infant en els aspectes físic, afectiu, social, sexual, sensorial, cognitiu, motor psicològic i de desenvolupament de l'llenguatge. Un altre dels objectius principals de el Curs Oposició de Tècnic / a en educació infantils que aprenguis a guanyar seguretat davant els nens i transmetre confiança amb els pares.

També es tracten temes de nutrició, higiene, prevenció de malalties, tractaments davant accidents i, en general. Tot el necessari per ser un bon professional de l'educació infantil.

El Curs Oposició de Tècnic / a en educació infantil et prepara per ser un bon professional en l'àmbit educatiu-assistencial amb nens fins als tres anys d'edat i per oferir una formació integral que t'ajudi a respondre als desafiaments de l'educació infantil.

Aprendràs com creixen físicament els nens, però també la forma en què es desenvolupa el seu món interior i com es forma la seva personalitat.

Entendràs la importància que té el primer any de vida de l'infant i com estimular-durant aquest temps tan curt, per desenvolupar la seva independència motora, la base de el llenguatge i la seva integració social.

Sabràs com fomentar la capacitat d'expressió dels nens gaudint tu i divertint-se a ells, amb treballs manuals, dibuixos, modelatge, imatge, traç ...

Els ajudaràs a estimular la seva formació rítmica, la seva capacitat vocal i auditiva a través de la música i les cançons.

Desenvoluparàs la seva capacitat creadora amb el joc, l'activitat més important d'un nen perquè li tregui tot el partit a la seva infància i li serveixi per a la resta de la seva vida.

Aprendràs a organitzar un Centre de Preescolar: coneixeràs quins són els requisits necessaris per a planificar la seva organització: programació d'objectius, activitats a desenvolupar, materials necessaris, legislació ...

Prepara't ja per aconseguir la teva plaça!

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones que vulguin presentar-se a l'Oposició de Tècnic en Educació Infantil i vulguin preparar-se d'una manera eficaç per superar les diferents proves de l'oposició.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

PART GENERAL:

Tema 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Tema 2. El municipi. Concepte. Organització municipal. Elements del municipi. El terme municipal. La població. Les competències municipals i els serveis mínims.

Tema 3. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: Les fases del procediment administratiu.

Tema 4. L’acte administratiu I: concepte, classes i elements. Eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i execució.

Tema 5. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.

Tema 6. El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona: funcionament dels òrgans col·legiats locals, convocatòria i ordre del dia, actes i certificats d’acords i règim de sessions.

Tema 7. Les hisendes locals: classificació d’ingressos. Els impostos locals, taxes i contribucions especials.

Tema 8. Els pressupostos locals. Procediment d’elaboració i aprovació. 

PART ESPECÍFICA

Dependrà de la convocatòria de l'Ajuntament a la que es vulgui presentar.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador, sempre que ho sol·licitis, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluaran els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online Ekomi
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Per prendre part en les proves de selecció serà necessari:

a) Reunir un dels següents requisits respecte a la ciutadania:

• Tenir ciutadania espanyola d’acord amb les lleis vigents.

• Tenir ciutadania d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats que, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals dels estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin a les seves expenses.

Igualment podran ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

Sens perjudici de l’anterior, no seran admesos aquells ciutadans/es que malgrat reunir les condicions anteriors optin per accedir a una plaça que comporti una participació directa o indirecta en l’exercici de poder públic i les funcions que tinguin per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o d’altres entitats públiques.

Les persones amb ciutadania estrangera d’Estats que no pertanyen a la Unió Europea, sempre que tinguin acreditada la condició de residents a Espanya, podran presentarse a les places reservades al personal laboral.

b) Estar en possessió del Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil o FPII en Jardí d’Infància. Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’haver-se homologat a efectes de ser títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

c) Acreditar coneixements de nivell de suficiència de català equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny. Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d’una prova específica de llengua catalana.

d) Tenir la capacitat funcional necessària per a l’exercici de les places convocades.

e) Tenir complerts setze anys i no excedir de l’edat de jubilació ordinària.

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques.

g) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans. Als efectes d’acreditar el requisit exigit al punt g) les persones aspirants hauran d’aportar abans del nomenament o contractació laboral, una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals d’acord amb el què disposa la llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del menor o bé una autorització expressa a favor de l’Ajuntament per poder consultar les dades de la persona aspirant al Registre Central de Delinqüents Sexuals.

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar a aquesta convocatòria, s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.  

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.B. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Todas Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions