Oposicions d'Administratiu de l'Estat

Administratiu de l'Estat

Oposició Oposició Duración del curso 1 any
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Administratiu de l'Estat

El Cos d'Administratius de l'Estat, segons la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat de 1964 exerceixen tasques administratives normalment de tràmit i col·laboració no assignades al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat ni al de Gestió de l'Estat.

En la pràctica les seves funcions es tradueixen en el desenvolupament de tasques administratives comunes, salvant les realitzades exclusivament pel Cos Auxiliar, arribant fins i tot en alguns casos a exercir càrrecs de Prefectura de Negociat o Secció, sempre en funció de les pautes que marqui el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat.

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Les Oposicions a Administratiu de l'Estatvan dirigides a aquelles persones interessades en la realització d'activitats administratives en oficines i despatxos.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

1. Nacionalitat. 1.1 Tenir la nacionalitat espanyola.
1.2. També podran participar, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, amb excepció d'aquells que directa o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguardia dels interessos generals de l'Estat i de les Administracions Públiques:
a) Els nacionals dels Estats Membres de la Unió Europea.
b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat sempre que no estiguin separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguin depenents.
c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b), així com els estrangers inclosos en els apartats c) i d), hauran d'acompanyar a la seva sol·licitud, document que acrediti les condicions que s'al·leguen.

2. Capacitat: Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

3. Edat: Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Les bases específiques podran exigir l'edat mínima de divuit anys per a l'accés als Cossos i Escales que impliquin l'exercici d'autoritat o les funcions de la qual suposin risc per a la salut.

4. Habilitació: No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels Organismes Constitucionals o Estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a Cossos o Escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix Cos, Escala o Especialitat a les proves selectives de la qual es presentin. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

5. Titulació: A més dels requisits enumerats a la base desena de l'Ordre HFP/688/2017, de 20 de juliol, els aspirants hauran d'estar en possessió o en condicions d'obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de Batxiller o Tècnic. Així mateix, s'estarà al que es disposa en l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada mitjançant l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

El Tribunal Constitucional. Reforma de la Constitución. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia.

Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso y Senado. El Defensor del Pueblo.

El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.

El Gobierno y la Administración. El Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Designación, duración y responsabilidades del Gobierno.

La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros órganos administrativos.

La Organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas: Constitución, distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración Local: entidades que la integran. La Provincia, el municipio y la isla.

La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. El procedimiento administrativo común y sus fases. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa.

El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas. El Registro Central de Personal. Programación de efectivos y Oferta de Empleo Público. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones de los funcionarios.

Derechos y deberes de los funcionarios. Promoción profesional. Sistema de retribuciones e indemnizaciones. Régimen disciplinario. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios.

El presupuesto del Estado en España. Concepto y estructura. Fases del ciclo presupuestario.

Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Discapacidad y dependencia

Atención al público: Acogida e información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad.

Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.

Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación.

Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de Atención al Ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

Informática básica: Conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática.

Introducción al sistema operativo: El entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows: Ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio.

El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Mi Pc. Accesorios. Herramientas del sistema.

Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo.

Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno de trabajo.

Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos.

Correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones.

La Red Internet: Origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios en Internet. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús de Internet Explorer y sus funciones.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions