Oposicions de Guàrdia Civil

Guàrdia Civil

Oposició Oposició Duración del curso 2 anys
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Guàrdia Civil

¿Vols aconseguir la teva plaça com a Guàrdia Civil?

Si estàs buscant feina estable, sents que la teva vocació és ajudar als ciutadans, vols opositar a una professió que et donarà una sortida segura, t'agrada el teu municipi i has pensat en ser Guàrdia Civil, llavors aquest curs és la solució ideal per a tu. 

A Aulacat t'oferim la preparació més completa i actualitzada per a les oposicions d'aquest any. Amb aquest curs estaràs preparat/ada per obtenir la teva plaça amb una formació especialitzada.

Per a la MODALITAT ONLINE et proporcionem:

Aula Aula personalitzada i totalment online. Accessible les 24 hores i els 7 dies de la setmana.
Temarios Temari oficial i actualitzat 2022. Disposem del millor i més complet temari per a que estiguis ben preparat/ada per a les proves i obtinguis la teva plaça de Guàrdia Civil.
Videoclases Classes interactives amb professors especialitzats. En els temes més complexos, els professors realitzen classes online on pots interactuar amb ells amb un chat i resoldre tots els dubtes.
Tutorias Tutories ilimitades. Pots comunicar-te amb el teu tutor/a per preguntar-li tots els dubtes que et puguin surgir durant el teu estudi.
Preparación fisica Preparació física. Guies i entrenaments per a les proves físiques de Guàrdia Civil.
Test Preparació psicoprofessional. Adequació al perfil psicoprofessional mitjantçant guies, consells, simulacres d'exàmen, test psicotècnics: MMPI 2, Minessota, 16PF...
Entrevista Preparació de l'entrevista personal. Simulació d'entrevistes reals mitjantçant Skype. 3 sessions individuals.
Per a la MODALITAT PRESENCIAL t'oferim les classes presencials amb professors especialitzats i professionals del sector a les Acadèmies de Tarragona o Girona. Tutories personals amb el teu tutor o preparador. Farem especial accent a la preparació de l'entrevista personal i els tests psicotècnics apropant-nos sempre al perfil psicoprofessional d'un Guàrdia Civil. La preparació de les proves físiques les podràs realitzar a Crossfit TORREDEMBARRA, centre col·laborador expert en la preparació de les proves físiques.
 
PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

01. Cada any aconseguim una mitja d'un 80% d'aprovats a les convocatòries de Guàrdia Civil.

02. Contem amb més de 20 anys d'experiència preparant oposicions.

03. Professors experts i professionals del sector.

04. Pagaments en còmodes cuotes. Ens adaptem a totes les economies.

06. 14 dies de prova. Si no quedes satisfet et tornem els diners dintre del plaç.

Prepara les proves físiques a Crossfit Torredembarra

alt

Si t'interessa aquesta disciplina i et vols presentar a examen, et caldrà entrenar per les proves físiques.
Nosaltres recomanem Crossfit Torredembarra. Són especialistes en preparació física a alt nivell.

+ info aquí

Desitges saber una mica més?, posa't en contacte amb nosaltres emplenant el formulari adjunt.

Què esperes? Segur que amb la teva motivació i aquest curs de formació de Guàrdia Civil d'Aulacat, aconseguiràs la teva plaça!

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

El curs de Guàrdia Civil va dirigit a totes les persones que:
• Volen treballar en els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a través de la Guàrdia Civil, un Institut Armat de naturalesa militar.
• Tenen vocació d'ajuda als ciutadans, ja que la Guàrdia Civil és un Cos de Seguretat, té la missió de protegir l'exercici lliure dels drets i llibertats dels espanyols i garantir la seguretat ciutadana, sota la dependència del Govern de l'Estat.
• No tenen ben definit el seu futur, estan en situació de desocupació o han decidit donar un canvi a la seva vida laboral i el que més els interessa és tenir un lloc de treball i sou fix.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable


Els requisits per a poder presentar-te a l'oposició de Guàrdia Civil, en la data que finalitzi el termini d'admissió d'instàncies i que hauràs de mantenir durant el procés selectiu i els períodes de formació, són els següents:
• Posseir la nacionalitat espanyola.
• No estar privat dels drets civils.
• Mancar d'antecedents penals.
• No trobar-se culpable en algun procediment judicial per delicte dolós com a processament, investigat judicialment o acusat amb declaració d'obertura de judici oral corresponent.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques.
• Tenir compliments 18 anys d'edat l'any de la convocatòria i no tenir complerta ni complir durant l'any de la convocatòria l'edat de 41 anys.
• Posseir l'aptitud psicofísica necessària per a cursar els respectius plans d'estudis, que serà acreditada mitjançant la superació del reconeixement i les proves que es determinin en cada convocatòria.
• Complir algun dels requisits d'accés requerits en el Sistema Educatiu Espanyol per a accedir als ensenyaments conduents a cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà:
o Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.
o Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.
o Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.
o Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
o Estar en possessió d'alguna de les titulacions contemplades en l'article 18 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
• No haver causat baixa en un centre docent per les raons establertes en els paràgrafs c) i d) de l'article 71.2, de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la Carrera Militar o en els paràgrafs d) i e), de l'article 48.1 de la Llei 29/2014, de 28 de novembre.
• No haver causat baixa en un centre docent de formació per a la incorporació a l'Escala de Caps i Guàrdies de la Guàrdia Civil, per no superar, dins dels terminis fixats, les proves i matèries previstes en els plans d'estudis corresponents.
• No haver-se resolt el seu compromís com a militar de tropa i marineria a conseqüència d'un expedient d'insuficiència de facultats professionals, per imposició de sanció disciplinària extraordinària de separació de servei per aplicació de la Llei orgànica 8/1998, de 2 de desembre, o per la imposició de sanció disciplinària de resolució de compromís, en aplicació de la Llei orgànica 8/2014, de 4 de desembre, de Règim Disciplinari de les Forces Armades.
• Adquirir el compromís de portar armes i, en el seu cas, arribar a utilitzar-les, conforme als principis bàsics d'actuació de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.
• Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.
• Mancar de tatuatges que continguin expressions o imatges contràries als valors constitucionals, Autoritats o virtuts militars, que suposin descrèdit per a l'uniforme, que puguin atemptar contra la disciplina o la imatge de la Guàrdia Civil en qualsevol de les seves formes, que reflecteixin motius obscens o incitin a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Així mateix, tampoc es permeten els tatuatges, argolles, espigues i insercions, automutilacions o similars que puguin ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes d'ús general del Cos de la Guàrdia Civil.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

TEMARI

CIÈNCIES JURÍDIQUES

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques generals i principis inspiradors. Estructura. Títol preliminar.
Tema 2. Títol I. Drets i deures fonamentals.
Tema 3. Títol II. La Corona.
Tema 4. Títol III. Les Corts Generals.
Tema 5. Títol IV. El Govern i l'Administració. Títol V. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. Títol VI. El Poder Judicial.
Tema 6. Títol VIII. Organització territorial de l'Estat.
Tema 7. Títol IX. Tribunal Constitucional. Títol X. Reforma constitucional.
Tema 8. Dret Penal. Concepte. Principis generals del Dret. Concepte de delicte i falta. Dol i culpa. Subjectes i objecte de delicte. Persones responsables de delictes i faltes. Graus punibles de perpetració de delictes i faltes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
Tema 9. Delictes contra l'Administració Pública. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals.
Tema 10. El Dret Processal Penal. La Llei d'Enjudiciament Criminal i el Procés Penal. Jurisdicció i competència. Primeres diligències. L'acció penal. Concepte de denúncia. Obligació de denunciar. La denúncia. Formalitats i efectes. La querella.
Tema 11. La Policia Judicial. Composició. Missió. Forma d'actuació. Dependència i relació amb les autoritats judicials.
Tema 12. La detenció: Els qui i quan poden detenir. Terminis, Procediment de "habeas corpus". Entrada i registre en lloc tancat.
Tema 13. Dels Cossos i Forces de Seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Funcions. Competències. Estructura policial a Espanya. Cossos dependents del Govern de la nació. Cossos dependents de les Comunitats Autònomes i de les Comunitats Locals.
Tema 14. El Cos de la Guàrdia Civil. Naturalesa militar. Estructura. Dependències. Funcions.
Tema 15. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Objecte. Àmbit i principis generals. De les Administracions Públiques i les seves relacions. Òrgans. Dels interessats. L'activitat de les Administracions Públiques.
Tema 16. Disposicions i actes administratius. Disposicions generals sobre els procediments administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Potestat sancionadora. La responsabilitat de les Administracions Públiques, de les seves autoritats i altre personal al seu servei. El recurs contenciós administratiu.

MATÈRIES SOCIOCULTURALS

Tema 17. Protecció civil. Definició. Fonament jurídic. Principis informadors de la protecció civil. Participants. Classificació de les situacions d'emergència. Esquema jeràrquic. Funcions de la protecció civil.
Tema 18. Organitzacions internacionals. Evolució històrica. Concepte i caràcters de les organitzacions internacionals. Classificació. Naturalesa, estructura i funcions: Nacions Unitat, Consell d'Europa, Unió Europea i Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord.
Tema 19. Drets humans. La Declaració Universal de Drets Humans. Drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals. Els pactes internacionals de drets humans. La Comissió de Drets Humans: Procediments de protecció. El Consell d'Europa. La Carta de Torí. La Convenció de Roma: Procediments de protecció.
Tema 20. Ecologia. Funcions de relació dels éssers vius. El medi ambient. Factors físics: Sòl, llum, temperatura i humitat. Factors biològics. Associacions. Població i comunitat. Ecosistema. Components. Tipus: Terrestre i aquàtic. L'equilibri ecològic. Agressions al medi ambient. Contaminació. Residus.

MATÈRIES TÈCNIC -CIENTÍFIQUES

Tema 21. Electricitat i electromagnetisme. Corrent elèctric. Tensió, intensitat i resistència. Llei d'Ohm. Associació de components elèctrics. Caiguda de tensió. Energia del corrent elèctric. Potència elèctrica. Magnetisme. Camp magnètic. Flux magnètic. Permeabilitat magnètica. Camp magnètic creat pel corrent elèctric. Solenoide, electroimant i relé. Força electromotriu induïda. Força electromotriu d'autoinducció.
Tema 22. Transmissions. Els elements de les comunicacions. Espectre de freqüències. Concepte de malla i canal de treball. Dificultats en l'enllaç en malla en VHF i UHF. Serveis d'usuari o maneres de treball. Transmissors i receptors de ràdio (AM i FM). Equips repetidors. Les ones electromagnètiques. Propagació i abastos. Antenes. Fonts d'alimentació.
Tema 23. Automobilisme. Mecànica de l'automòbil. Motors: Classes. Cilindres. Temps. Reglatges. Motor dièsel. Pistó. Biela. Cigonyal. Volant. Càrter. Motor de dos temps. Alimentació en motors d'explosió i dièsel. Lubricació. Refrigeració. Mecanismes de transmissió. Suspensió. Direcció. Frens. Electricitat de l'automòbil. Sistemes d'encesa. Dinamo. Alternador. Bateria. Motor d'arrencada. Distribució.
Tema 24. Informàtica. Introducció a la informàtica. Funcions i fases d'un procesament de dades. L'ordinador i les seves unitats d'entrada, càlcul i sortida. Concepte de programa i tipus. Concepte del sistema operatiu i les seves funcions. Emmagatzematge de la informació: Concepte de fitxer.
Tema 25. Topografia. Elements geogràfics: Eix terrestre, pols, meridià, paral·lel, equador, punts cardinals, coordenades geogràfiques, azimut i rumb. Unitats geomètriques de mesura: Unitats lineals, escales numèrica i gràfica, unitats angulars. Representació del terreny: Planimetria i altimetria, classes de terreny, accidents del terreny, sistema de plans fitats, pendent entre dos punts.

PREPARACIÓ FÍSICA
Consells i pautes per a una bona preparació de les proves físiques

PREPARACIÓ PSICOTÈCNICA
Psicotècnics d'aptituds verbals.
Psicotècnics d'aptituds numèriques.
Psicotècnics d'aptituds administratives.

PREPARACIÓ APTITUDINAL
Proves de personalitat: MMPI-2.
Proves de personalitat: 16FP5.

ENTREVISTA PERSONAL
Realitzaràs un simulacre d'entrevista!

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Els estudis es personalitzen tenint en compte el ritme, interessos i condicions dels nostres alumnes i garanteixen l'assoliment dels continguts a través d'un acompanyament i suport ajustat per a cada modalitat. L'Acadèmia Aulacat t'ofereix el curs de preparació per a l'oposició de Guàrdia Civil en tres modalitats formatives: modalitat presencial, semipresencial i online.

1. MODALITAT PRESENCIAL

- Classes grupals: Assistència a les classes grupals programades a criteri del professor/a especialitzat en la matèria.
- Avaluació: L'avaluació serà contínua durant la formació que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per tal de poder-les millorar.

2. MODALITAT SEMIPRESENCIAL

- Tutories presencials: Màxim de dues tutories a la setmana (a escollir) on es resolen tots els dubtes sobre el material i continguts del curs.
- Campus Virtual Aulafor: Accés al Campus Virtual Aulafor on trobaràs tot el material teòric, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació.

3. MODALITAT ONLINE

- Tutories online: Fins que finalitzis la teva formació, sempre que ho sol·licitis, tindràs en tot moment un tutor i al teu preparador; et guiaran durant tot el procés formatiu, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus avenços i resoldran tots els teus dubtes en un termini màxim de 24h laborables.

- Campus Virtual Aulafor: El Campus Virtual Aulafor és una zona privada virtual que l'Acadèmia Aulacat posa a la teva disposició per adaptar la teva formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, de forma asíncrona i guiada on seràs tu qui marqui el teu propi ritme d'aprenentatge. Per aquesta raó, no és necessari que et connectis uns determinats dies i a unes determinades hores a la teva Aula Virtual.

- Sessió d'Skype: Per a preparar la part d'Entrevista personal, disposes d'una sessió d'Skype amb un tutor/a que et farà una simulació d'entrevista real.

Podràs accedir al nostre Campus Virtual Aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, PC, MAC, IPAD, TABLET i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions