cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Curs per oposicions de Guàrdia Civil

Guàrdia Civil

Oposició Oposició Duración del curso 2 Anys ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

Temarios Temaris actualitzats
41 Temas
Simulacros de examen Qüestionari d'avaluació
54 Test
audio temarios Audio-temaris
12 Audios
vídeo clases Vídeo-clases
15 Vídeos
icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Guàrdia Civil s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Aconsegueix un treball fix, amb flexibilitat horària i ben remunerat. Cada any es convoquen milers de places de Guardia Civil .La Guàrdia Civil, en compliment de la missió constitucional que li es assignada, desenvolupa serveis de vigilància i prevenció, d'investigació de delictes, i de protecció i auxili als ciutadans i de salavaguarda dels seus drets.

L'acadèmia Aulacat et prepara per a les proves teòriques, psicotècniques i per a l'entrevista personalmitjançant simulacres d'exàmens reals d'altres convocatòries.

Per ajudar-te a aconseguir el teu objectiu posem a la teva disposició un equip de professionals amb dilatada experiència: psicòlegs, pedagogs, llicenciats en dret; perquè superis amb èxit les diferents proves.

Ara tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball , amb unes condicions laborals úniques:

 • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral contínua.
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.

El Mètode de formació de l'acadèmia de preparació a oposicions d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació i oferir-te un tracte més personal.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A persones interesades en ingressar a la Guardia Civil, un Institut Armat de naturalesa militar que forma part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Com a Cos de Seguretat, té la missió de protegir l'exercici lliure dels drets i llibertats dels espanyols i garantir la seguretat ciutadana, sota la dependencia del Govern de l'Estat.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

Guàrdia Civil 2020

Tema1. Drets Humans.
Tema 2. Igualtat. (Tema Nou)
Tema 3. Prevenció de riscos laborals. (Tema Nou)
Tema 4. Dret Constitucional.
Tema 5. Dret de la Unió Europea.
Tema 6. Institucions Internacionals.
Tema 7. Dret Civil. (Tema Nou)
Tema 8. Dret Penal.
Tema 9. Dret Processal Penal.
Tema 10. Dret Administratiu.
Tema 11. Protecció de dades. (Tema Nou)
Tema 12. Estrangeria. Immigració. (Tema Nou)
Tema 13. Seguretat pública i seguretat privada. (Tema Nou)
Tema 14. Ministeri de l'Interior i Ministeri de Defensa. (Tema Nou)
Tema 15. Forces i Cossos de Seguretat Guàrdia Civil.
Tema 16. Matèries socioculturals: Protecció Civil, desenvolupament Sostenible i Eficiència Energètica.
Tema 17. Matèries Tècnic Científiques: Tecnologies de la Informació i la Comunicació Estadística. (Tema Nou)
Tema 18. Topografia.
Tema 19. Geografia i Història. (Tema Nou)
Tema 20. Literatura Espanyola. (Tema Nou)
Tema 21. Matemàtiques. (Tema Nou)
Tema 22. Física i Química. (Tema Nou)

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador, sempre que ho sol·licitis, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluaran els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online Ekomi
icono desplegable REQUISITS boton desplegable
 1. Posseir la nacionalitat espanyola.
 2. No estar privat dels drets civils.
 3. Mancar d'antecedents penals.
 4. No trobar-se culpable en algun procediment judicial per delicte dolós com a processament, investigat judicialment o acusat amb declaració d'obertura del judici oral corresponent. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques.
 5. Tenir complits divuit (18) anys d'edat l'any de la convocatòria.
 6. No superar durant l'any en què es publiqui la convocatòria l'edat de quaranta (40) anys.
 7. Posseir una altura mínima de 160 centímetres per a homes i 155 centímetres per a dones, i no superior a 203 centímetres en bipedestació.
 8. Posseir l'aptitud psicofísica necessària per a cursar els respectius plans d'estudis, que serà acreditada mitjançant la superació del reconeixement i de les proves que es determinin en la corresponent convocatòria.
 9. Estar en possessió dels nivells d'estudis requerits en el Sistema Educatiu Espanyol per a accedir als ensenyaments conduents a cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà.
 10. No haver causat baixa en un centre docent per les raons establertes en els paràgrafs c) i d) de l'article 71.2, de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la Carrera Militar o en els paràgrafs d) i e), de l'article 48.1, de la Llei 29/2014, de 28 de novembre de Règim de Personal de la Guàrdia Civil (BOE núm. 289).
 11. No haver-se resolt el seu compromís com a militar de tropa i marineria com a conseqüència d'un expedient d'insuficiència de facultats professionals, per imposició de sanció disciplinària extraordinària de separació de servei per aplicació de la Llei orgànica 8/1998, de 2 de desembre, o per la imposició de sanció disciplinària de resolució de compromís, en aplicació de la Llei orgànica 8/2014, de 4 de desembre, de Règim Disciplinari de les Forces Armades.
 12. Adquirir el compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, conforme als principis bàsics d'actuació de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.
 13. Mancar de tatuatges que continguin expressions o imatges contràries als valors constitucionals, autoritats o virtuts militars, que suposin descrèdit per a l'uniforme, que puguin atemptar contra la disciplina o la imatge de la Guàrdia Civil en qualsevol de les seves formes, que reflecteixin motius obscens o incitin a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Així mateix, tampoc es permeten els tatuatges, argolles, espigues, insercions, acte mutilacions o similars que poguessin ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes d'ús general del Cos de la Guàrdia Civil, segons es determini en la normativa vigent en aquesta matèria i les seves normes de desenvolupament.
move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: Ceasfor Barcelona SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions