Oposicions de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona

Bomber de l'Ajuntament de Barcelona

Oposició Oposició Duración del curso 2 anys
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Bomber de l'Ajuntament de Barcelona

Totes aquelles persones que tinguin una vocació de servei públic, que vulguin oferir els seus serveis per evitar incendis, col • laborar en les tasques d'extinció d'aquests, per salvar persones atrapades en pisos, locals, incendis, accidents de trànsit etc ..

A aquelles persones que vulguin aconseguir un treball ben considerat per la societat, amb grans avantatges a nivell laboral, però sobretot amb moltes recompenses també a nivell personal i professional.


El Mètode de formació AULACAT,t'ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no son pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

Aconsegueix una plaça de Bomber de l'Ajuntament de Barcelona per les properes convocatòries. Tens moltes possibilitats d'obtenir plaça fixa, i assegurar-te el teu futur, amb unes condicions úniques:

 •  Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral continua o a torns.
 • Salari aproximat de 2000 €/mes.
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.

Serveis que ofereix el cos de Bombers l'Ajuntament de Barcelona

El Cos de Bombers, com a agència de seguretat i protecció pública, ofereix serveis a la comunitat dirigits a millorar la confiança que té el Poble en la seguretat que li garanteix el Govern. Entre d'altres:

Atén trucades d'emergència en situacions de sinistres, desastres i vessaments de materials perillosos.

Revisa els plans de construcció d'edificis als fins de garantir que les estructures es construeixin d'acord amb la reglamentació de prevenció.

Emet certificacions d'incendis i s'orienta mitjançant seminaris, conferències i educació en pràctiques de prevenció d'incendis, a grups escolars, companyies de construcció i residents de condominis o edificis d'alta elevació, siguin aquests d'oficina o d'habitatge, hospitals, companyies asseguradores i institucions penals.

Ensinistra el personal d'empreses privades sobre tècniques de prevenció i extinció d'incendis.

Atorga permisos a entitats privades segons els requeriments del Codi de Prevenció d'Incendis.

Participa en operatius per atendre emergències i simulacres, i revisa estructures d'alt risc per sol·licitar dels seus amos que es corregeixi qualsevol violació al Codi de Prevenció d'Incendis.

Coneixements, habilitats i destreses que adquiriràs en aquest treball:

CONEIXEMENTS EN:
 
Extinció d'incendis, rescat i salvament.
El maneig d'equips de radiocomunicacions.
Mètodes usats en l'emmagatzematge d'equips.
Primers Auxilis.
Maneig defensiu.
Mecànica i electromotriu de vehicles.
Eines Bomberiles.

HABILITAT PER:
 
Extingir incendis.
Rescatar persones afectades.
Mantenir relacions personals.
Brindar primers auxilis.
Tractar en forma cortès al personal i públic en general.

DESTRESES A:
 
El maneig d'equips d'extinció d'incendis.
El maneig d'equips de rescat i salvament.
El maneig d'equips de radiocomunicacions.
El maneig d'unitats bomberiles.

ENSINISTRAMENT REQUERIT:
Eines Bomberiles
Bomber Professional.
Ràdio Operador
Incendis Forestals.
Extintors
Equips autocontinguts.
Ascensors.
Prevenció d'Incendis.
Maneig Defensiu.
Maneig d'Unitats d'Emergència.
Ofidiología.
Ortografia i Redacció.
Tècniques de Rapel.
Relacions Humanes.
Electromotriu.
Mecànica.
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Si has pensat en això moltes vegades. Fora dubtes. Ara és el teu moment.

Fes-te bomber de l'Ajuntament de Barcelona, és un treball espectacular, amb moltes emocions.

Gràcies al treball dels Bombers moltes persones han rebut ajuda quan la necessitaven, algunes han salvat la vida.

Tindràs una feina que et oferirà grans recompenses, tant a nivell personal com professional.

No hi ha moltes oportunitats laborals que ofereixin tantes coses.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Es tracta d'una oposició de caràcter autonòmic: l'organisme convocant exigeix els requisits que considera convenients per cobrir aquesta plaça. Els requisits exigits normalment per aquestes convocatòries des de la Generalitat són els següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Posseir el títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministerio de Educación Política Social y Deporte.
 • Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.
 • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.
 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de finalització de la presentació d’instàncies.
 • No està inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
 • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recullen les bases. Aquest certificat serà imprescindible presentar-lo en el moment que tinguin lloc les proves físiques. La no presentació o la presentació de qualsevol altre document que no sigui el certificat mèdic oficial en l’imprès oficial serà motiu d’exclusió del procés de selecció.
 • Haver satisfet la taxa d’inscripció.
icono desplegable TEMARI boton desplegable
PRIMERA PART

Tema 1. La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.

Tema 2. La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.

Tema 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Idea general. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.

Tema 4. La Carta municipal. Antecedents històrics. Principals continguts.

Tema 5. El Municipi: Elements que l'integren. Estructura política i executiva de l'Ajuntament de Barcelona.

Tema 6. Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.

Tema 7. L'Estatut de l'Empleat Públic.

Tema 8. La protecció civil a l'Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d'emergència.

SEGONA PART

Tema 1. Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible. Comburent. Energia d'activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.

Tema 2. Classificació dels focs. Transmissió de calor: classes de focs. La transmissió del calor.

Tema 3. Propagació d'un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d'actuar.

Tema 4. Agents i productes extintors: Extinció d'incendis, agents o productes extintors.

Tema 5. Tipus d'extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d'unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d'aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d'extinció.

Tema 6. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d'impulsió. Denominació dels extintors segons l'agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).

Tema 7. Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant d'un accidentat.

Tema 8. Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.

Tema 9. Intoxicacions i cremades. Generalitats.

Tema 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.

Tema 11. Prevenció: Conceptes bàsics d'evacuació, compartimentació i instal·lacions. Classificació de reacció al foc dels materials i resistència al foc de les estructures.

Tema 12. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.

Tema 13. Instal·lacions de subministrament energètic (Electricitat, gas, etc.). Conceptes bàsics.

Tema 14. Coneixements d'edificis. Apuntalaments.

Tema 15. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats. Tema 16. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.

Tema 16. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

La tutorització del curs serà sempre telemàtica, tenint a la disposició de l'alumne un tutor per a solucionar dubtes i correcció de tasques. Totes les tutories de formació i l'enviament de tasques es realitzaran mitjançant el campus virtual Aulafor.

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions