cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Si estàs pensant a ser vigilant de seguretat, en aquest article, intentarem aclarir les màximes dubtes possibles per poder aconseguir la teva placa TIP.

Els vigilants de seguretat porten a terme les seves funcions exercint la vigilància i protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant privats com públics i la protecció de les persones que puguin trobar-se als mateixos, portant a terme les comprovacions, registres i prevencions necessàries per al compliment de la seva missió, així com evitar la comissió d'actes delictius o infraccions administratives en relació amb el seu àmbit de protecció. En relació amb aquest àmbit, han de detenir i posar a disposició policial als delinqüents i els seus instruments, així com denunciar els que cometin infraccions administratives.

El TIP de vigilant de seguretat (targeta d'identitat professional) és un certificat expedit per la Policia Nacional que acredita que el seu posseïdor està qualificat i habilitat per ser vigilant de seguretat a tot el territori nacional. El termini que s'estableix per sol·licitar el TIP de vigilant un cop se supera tant el CURS DE segurata com les proves teòriques i les proves físiques per vigilant de seguretat és de 3 mesos. Si un cop transcorregut el termini no s'ha realitzat el tràmit, el sol·licitant haurà de presentar de nou el certificat original d'antecedents penals així com l'informe d'aptitud psicofísica. Si transcorren més de dos anys, haurà de tornar a superar les proves de guàrdia de seguretat.

Un cop superada aquesta prova, el següent pas consisteix en la inscripció del Registre Nacional de Seguretat Privada. Aquest és un dels principals requisits per vigilant de seguretat. D'aquesta manera, l'interessat, ja estarà acreditat per a exercir professionalment com a vigilant de seguretat privada a tot el territori nacional. La TIP cal actualitzar-la cada any. Per a això, es pot realitzar o bé un curs d'actualització de la TIP o bé un curs d'especialització (en centres comercials, centres hospitalaris, en transport de seguretat, etc.). En el segon cas, la formació ha de realitzar-se de forma presencial.

PROVES TEÒRIQUES:

Les Proves teòriques per ser vigilant de seguretat consisteixen en:
Un examen tipus test de 100 preguntes en què les respostes errònies penalitzen seguint la següent fórmula: A - [E / (n-1)], en què «A» el nombre d'encerts, «E» el d'errors i «n» nombre d'alternatives de resposta. La prova teòrica per vigilant de seguretat es qualifica de 0 a 10 sent necessari un 5 per a superar-la. En el cas dels aspirants que desitgin obtenir el TÍTOL DE VIGILANT DE SEGURETAT ESPECIALITAT EXPLOSIUS hauran de contestar un qüestionari addicional de 25 preguntes en un termini de 15 minuts, corresponent al temari específic de l'especialitat. El funcionament d'aquesta prova addicional és el mateix que el de la prova comuna.

PROVES FÍSIQUES:

La normativa estableix que els participants hauran de presentar-se a les proves físiques proveïts d'abillament esportiu i lliurar al tribunal un certificat mèdic expedit segons els criteris establerts, que acrediti que l'aspirant reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les PROVES FÍSIQUES PER A VIGILANT DE SEGURETAT. No presentar aquest certificat suposarà l'exclusió de l'interessat. La realització de les proves físiques de vigilant serà pública i no es permet la seva gravació per motius de seguretat i dret a la intimitat de participants i tribunal.
Les proves físiques consisteixen en:
Potència de tren superior, que consistirà en flexió de braços en suspensió pura per a home, i llançament de pilota medicinal en el cas de dones i homes de més de 40 anys; potència de tren inferior, mitjançant prova de salt vertical; carrera en pista. Segons la prova i sempre a criteri del tribunal, es podria realitzar una repetició d'una prova considerada nul·la. Les proves físiques de vigilant de seguretat es qualifiquen com a apte o no apte, sent necessària una qualificació d'apte per poder realitzar les proves teòriques per a vigilant de seguretat.