cursos tarragona
cursos girona
cursos online
Oposicions ICS 2020

Estàs pensant en preparar oposicions al Instutut català de la salut (ICS)? En aquest blog t'informem de tot el que has de saber per preparar les teves oposicions.

S'espera la convocatòria de més de 900 places d'oposicions per l'any 2020, corresponents a la oferta de treball públic corresponent a l'any 2019 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8076 - 3/3/2020. Consulta la oferta al DOGC aquí.

A continuació detallem les principals places que es convoquen:

 • 160 Auxiliars Administratius
 • 475 infermers
 • 50 Zeladors
 • 225 Tècnics migs d'infermeria

Cursos per oposicions de l'ICS


Requisits de Nacionalitat

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tenir reconegut aquest dret per norma legal.
 • També podran ser admesos, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, respecte als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb el que s'estableix en els articles 2 i 3 del Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han pres part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

Temari Transversal de l'ICS

Tema 1: El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). El Pla de salut de Catalunya. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut.

Tema 2: L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. L’Estatut bàsic de l’empleat públic. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Tema 3: Drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679. La figura del Delegat de protecció de dades.

Tema 4: Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual.

Tema 5: Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitats.

Tema 6: Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua. Resolució de problemes.

Tema 7: Competències digitals. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Oposicions d'Auxiliar Administratiu de l'ICS

Requisits

Estar en possessió del títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

Temari específic

1. Competències en organització del treball en institucions sanitàries, 2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública, 3. Competències en gestió de personal estatutari, 4. Competències en gestió econòmica i financera, 5. Coneixements en Prevenció de riscos laborals

Curs online per oposicions d'Auxiliar Administratiu de l'ICS

Curs per oposicions d'Auxiliar Administratiu del ICS

Oposicions d'Auxiliars d'Infermeria de l'ICS

Requisits

Hauràs d'estar a possessió del títol d'FP de tècnic en cures auxiliars d'infermeria o del títol de primer grau branca sanitària (Formació Professional). Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, has de disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació a Espanya.

Temari específic

 1. Citar, rebre i registrar les dades als pacients complint les normes establertes.
 2. Verificar l'existència del material necessari per a la realització de les activitats pròpies de cada consulta.
 3. Rebre i emetre, si escau, informació verbal i escrita necessària per a la correcta coordinació amb altres unitats segons les normes establertes.
 4. Saber rentar i fer la higiene dels pacients en funció de les seves necessitats i del pla de cures.
 5. Saber preparar al pacient per al seu trasllat i assegurar que es compleixen les condicions del mateix.
 6. Saber mobilitzar al pacient en el seu medi tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada.
 7. Ajudar a la deambulació del pacient, assegurant que es compleixen les indicacions específiques del responsable del pla de cures.
 8. Saber executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del pacient.
 9. Saber aplicar tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica, seguint els protocols tècnics establerts i les indicacions d'actuació.
 10. Saber realitzar la preparació i administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.
 11. Saber realitzar cures postmortem seguint els protocols establerts.
 12. Distribuir els menjars i recolzar la ingesta en pacients que així ho requereixin.
 13. Col·laborar o aplicar tècniques de prevenció d'accidents i primers auxilis, seguint els protocols i pautes d'actuació establertes.
 14. Saber realitzar la neteja, desinfecció i esterilització del material i instrumental de les diferents unitats/consultes.
 15. Saber mantenir l'ordre, neteja i condicions higienicosanitàries de l'habitació del pacient, tant a nivell hospitalari com domiciliari.
 16. Participar en el control d'infeccions nosocomials.
 17. Saber detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales en els diferents tipus de pacients, en el seu àmbit de competències.
 18. Donar recolzament psíquic bàsic al pacient per millorar les seves condicions de vida, en el seu àmbit de competències.
 19. Promoure actituds i hàbits d'autocura dels pacients i la seva participació en associacions i grups d'ajuda.
 20. Intervenir, al seu nivell, en la formació i promoció d'hàbits saludables d'alimentació, higiene personal i del medi, i sobre formes de vida en pacients, familiars i col·lectius.
 21. Saber revelar i arxivar radiografies dentals segons el protocol tècnic i normes de qualitat.
 22. Saber realitzar les operacions de batut, espatulat i barrejat dels materials requerits pel facultatiu.
 23. Saber mantenir la cadira dental amb tots els elements i estris en perfecte estat d'ús.
 24. Saber realitzar la instrumentació operatòria de la cadira dental, utilitzant "tècnica de quatre mans o sis mans".
 25. Saber aïllar i aspirar el camp operatori, abans i durant l'operatòria dental.
 26. Saber realitzar el condicionament físic i psicològic del pacient que permeti el seu tractament dental, abans, durant i després de l'operatòria, segons les necessitats específiques.

Curs online per oposicions d'Auxiliar d'Infermeria de l'ICS

Oposicions de Zelador de l'ICS

Requisits

Estar en possessió del certificat d'estudis primaris, certificat d'escolaritat d'educació general bàsica, de l'acreditació d'escolarització (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-ho.

Temari específic

 1. Saber atendre a la ciutadania d'acord amb el seu àmbit d'actuació, aplicant criteris de qualitat, de servei i els procediments interns de facturació a tercers i accés a la documentació clínica, a fi de canalitzar amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.
 2. Saber gestionar i distribuir les comunicacions escrites, documents i/o correspondència convencional i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida, eficient i d'acord amb les normes i procediments establerts.
 3. Saber aplicar els criteris d'organització d'arxius o de carpetes de documentació telemàtics habituals als centres sanitaris, d'acord amb els procediments i les normes establertes.
 4. Realitzar els tràmits d'accés i reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant els procediments i les normes legals referents a la conservació, seguretat i confidencialitat de la informació.
 5. Saber tractar documents a partir d'originals o esborranys, utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos, d'acord amb els criteris i les normes d'imatge corporativa.

Curs online per oposicions de Zelador de l'ICS

Curs per oposicions de Zelador del ICS