Oposicions Agent Rural

La Generalitat de Catalunya ha convocat 100 places d'Agent Rural per aquest any 2022, i a més, el 40% d'aquestes places estarà destinat exclusivament per a dones. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28/06/2022. Consulta les bases de la convocatoria .

Els agents rurals vetllen per la conservació de la natura i la protecció del medi ambient , i defensen el patrimoni natural i el futur del nostre entorn per tal que tothom en pugui gaudir. El Cos d'Agents Rurals està format per uns 500 agents que actuen a tot Catalunya oferint un servei als ciutadans que es basa en la vocació, la proximitat, la professionalitat i l'eficiència.

El curs de preparació a oposicions d'agent rural d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per a què puguis aconseguir el teu objectiu.

Curs per oposicions d'Agent Rural

Les funcions dels agents rurals es basen en la vigilància, la inspecció, la col·laboració en la gestió, la investigació i la informació i l'assessorament als ciutadans.

Proves d'accés al Cos d'Agents Rurals

  • Primera Prova: Primer exercici: qüestionari de coneixements.
  • Primera Prova: Segon exercici: Tests aptitudinals. (S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva. )
  • Segona prova: prova de personalitat.
  • Tercera prova: prova d’aptitud física. (cursa llançadora, circuit d’agilitat, pressió sobre banc ,exercici aquàtic)
  • Quarta prova: prova de competències professionals.(qüestionaris de competències professionals i entrevista)
  • Cinquena prova: prova mèdica .
  • Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

Requisits d'accés al Cos d'Agents Rurals

Titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo.

Edat: haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.

Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l'equivalent d'acord amb la normativa aplicable.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Temari d'Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Temari. Part general

Tema 1: La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l'Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial.

Tema 2: Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

Tema 3: Principis de l'organització administrativa espanyola. Administració de l'Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local.

Tema 4: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 5: Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 6: L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.

Tema 7: L'administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu.

Tema 8: La revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 9: La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l'expedient de contractació. El contracte menor.

Tema 10: Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 11: El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 12: La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L'oferta d'ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 13: Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

Tema 14: El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.

Tema 15: El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Temari específic

Tema 1: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Direcció General dels Agents Rurals. El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Normativa reguladora.

Tema 2: Procediment administratiu sancionador. Principis, incoació, tramitació i resolució. Els agents rurals com a policia judicial. Codi Penal. Els delictes penals: delictes urbanístics, contra els recursos naturals i del medi ambient, relatius a la protecció de la flora i de la fauna.

Tema 3: Protecció del patrimoni cultural en el medi natural. Normativa bàsica d'urbanisme en el sòl no urbanitzable. La llei del paisatge.

Tema 4: Conceptes bàsics sobre conservació d'hàbitats i d'espècies. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat. Catàleg d'espècies amenaçades.

Tema 5: Els espais naturals protegits terrestres i marítims. Espais naturals de protecció especial. El Consell de Protecció de la Natura. Els plans d'ordenació dels espais naturals. Planificació dels espais naturals protegits. Els plans especials de protecció.

Tema 6: Legislació comunitària mediambiental. Directives i convenis. Directiva d'hàbitats. Red Natura 2000. Convenis internacionals: Conveni relatiu a la conservació

oposiciones agente rural

Tema 7: Les activitats extractives: normativa bàsica. L'avaluació d'impacte ambiental: marc legislatiu. Plans i programes. Memòria ambiental. Desenvolupament normatiu sobre la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Tema 8: L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. Llei reguladora dels residus de Catalunya. La gestió dels residus. Els vehicles fora d'ús. Els enderrocs i els residus de la construcció. Abocaments de residus.

Tema 9: L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya.

Tema 10: L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa i regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Resolució de vedes de pesca. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica.

Tema 11: L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Resolució de vedes de caça. Àrees de caça: definició. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat i refugis de fauna salvatge.

Tema 12: El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença. La revista d'armes. Armes dipositades i comissades.

Tema 13: Normativa bàsica de la biodiversitat. Fauna protegida: identificació de mamífers, aus, peixos, amfibis, rèptils i insectes. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya. Nuclis zoològics. Normativa i regulació de la fauna exòtica i autòctona.

Tema 14: Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Espècies protegides i/o amenaçades de la fauna salvatge autòctona.

Tema 15: Legislació sobre incendis forestals. Principals causes. Estadística. Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normatives estatal i catalana sobre aquesta matèria. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.

Tema 16: Normativa i regulació relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Autoritzacions i comunicacions. Cremes controlades: normativa bàsica.

Tema 17: Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública. Ocupacions i servituds. Els plans tècnics de gestió forestal. El Centre de la Propietat Forestal.

Tema 18: Principals espècies arbrades i arbustives forestals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Preservació de la flora protegida. Espècies de flora protegides i/o amenaçades: normatives estatal i autonòmica.

Tema 19: Interpretació de plànols topogràfics: escales i corbes a nivell. Càlculs sobre plànol: distàncies i pendents. Sistema de posicionament global (GPS) i Sistema d'informació geogràfica (SIG). L'accés a la informació en matèria de medi ambient.

Tema 20: L'educació ambiental: finalitat i objectius. Equipaments, itineraris i altres recursos per a l'educació ambiental.

Tema 21: Les inspeccions en matèria de medi ambient. Protocols d'actuació. Presa i conservació de mostres. Cadena de custòdia. Actuacions administratives: aixecament d'actes i elaboració d'informes.

Tema 22: Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia, meteorologia, climatologia, geologia, edafologia, orografia i estructura política, social i econòmica de Catalunya.

Tema 23: El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112).

Curs per oposicions d'Agent Rural