cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Curs per oposicions de Agent Rural

Agent Rural

Oposició Oposició Duración del curso 2 Anys ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

Temarios Temaris actualitzats
32 Temas
Simulacros de examen Simulacres d'examen
51 Test
audio temarios Audio-temaris
26 Audios
vídeo clases Vídeo-clases
9 Vídeos
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Agent Rural s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Creus que els boscos, els parcs naturals, els espais naturals tant marítims com terrestres, la flora i la fauna d'Espanya no tenen preu? si penses així aquest és el teu treball. Fes-te Agent rural d'Espanya, hi ha molta feina a fer i pocs agents Agents Rurals per fer-ho.

Les funcions que corresponen als membres del cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció i vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, zones declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural.

El Mètode de formació de l'acadèmia AULACAT, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

La metodologia on-line està pensada perquè puguis decidir on, quan ia quin ritme prefereixes estudiar, encara que existeix una estructura bàsica i unes dates de control que t'ajudaran al desenvolupament del curs. Per tant, aquesta pensada per a totes aquelles persones amb poca flexibilitat horària i que no poden assistir al centre d'una manera presencial, ja sigui per horaris o per llunyania de residència. El suport per dur a terme aquesta metodologia és el Campus Virtual que serà l'eina necessària per realitzar aquesta formació.

La metodologia presencial està pensada per aquelles persones que no tenen la possibilitat d’assistir a classes presencials, ja sigui per motius de treball o per motius personals. Aquesta metodologia permet que les persones puguin estudiar còmodament des de casa, al seu ritme, amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A aquelles persones amb una sensibilitat especial amb el medi ambient, que no els és igual veure com es deteriora el seu entorn rural, que els agraden els animals i el medi natural, que creuen que podrien fer alguna cosa per cuidar-lo i mantenir-lo. Aquest treball és per a ells sens dubte.

icono desplegable TEMARI boton desplegable
TEMARI DE LA PART GENERAL

TEMA 1
La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El tribunal constitucional.

TEMA 2
L’estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Drets i deures dels catalans. El finançament de la generalitat. Competències de la generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives. Procediment de reforma de l’estatut.

TEMA 3
Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya. El President de la Generalitat. El Govern. El Síndic de greuges.

TEMA 4
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

TEMA 5
Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directrius. Els fonaments de la comunitat europea. Les llibertats comunitàries bàsiques.

TEMA 6
L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

TEMA 7
Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratiu: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu.

TEMA 8
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

TEMA 9
El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’administració de la generalitat de Catalunya: regulació.

TEMA 10
Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris. Els sistemes de retribució a l’administració pública. Conceptes retributius. La seguretat social del personal al servei de l’administració: règim general, règim especial de classes passives. Els drets passius.TEMARI DE LA PART ESPECÍFICA

TEMA 11
La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura. Les empreses publiques adscrites al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

TEMA 12
El cos d’Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.

TEMA 13
El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i els incendis forestals.

TEMA 14
Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.

TEMA 15
Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l’obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. Regulació del verd nadalenc, del comerç d’arbres de Nadal i del desarrelament d’arbres i arbustos. L’activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.

TEMA 16
Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d’interès local i comarcal i monuments.

TEMA 17
Mesures de prevenció d’incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d’emergències per a incendis forestals a Catalunya: estructura i organització. Els grups d’actuació.

TEMA 18
Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació

TEMA 19
Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals. Espais naturals de protecció especial: figures existents. El PEIN: normativa de declaració. Activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

TEMA 20
Regulació sobre l’accés motoritzat al medi natural

TEMA 21
Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i dels procediment d’avaluiació d’impacte ambiental. La Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental

TEMA 22
La Llei de residus de Catalunya

TEMA 23
Legislació bàsica en matèria d’aigües

TEMA 24
L’activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.

TEMA 25
L’activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Àrees de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Senyalització de les àrees de caça. Espècies cinegètiques.

TEMA 26
El Reglament d’armes: tipus d’armes i llicències. Tinença i ús d’armes. Guies de tinença.

TEMA 27
Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d’animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.

TEMA 28
Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador, sempre que ho sol·licitis, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluaran els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Tenir la titulació exigida. Per a l'escala bàsica és la titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.

Conducció de vehicles. Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l’equivalent d'acord amb la normativa aplicable.

Capacitat física i psíquica. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

Permís d'armes de foc. Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: Ceasfor Barcelona SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
google