Oposicions d'Agent Rural

Agent Rural

Oposició Oposició Duración del curso 2 anys
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Agent Rural

Si t'agraden els boscos, els parcs naturals, els espais naturals tant marítims com terrestres, la flora i la fauna de Catalunya i creus que no tenen preu, fes-te Agent rural de la Generalitat de Catalunya, hi ha molta feina a fer i pocs Agents Rurals per fer-ho.

Aconsegueix una plaça d'Agent Rural per a les properes convocatòries que oferirà la Generalitat de Catalunya. Amb el nostre curs online de preparació per a l'oposició d'Agent Rural tens moltes possibilitats d'obtenir plaça fixa i assegurar-te el teu futur amb unes condicions laborals úniques.

Gràcies a aquest curs a distància podràs aprovar les oposicions i obtenir la teva plaça fixa al cos, a més, podràs fer-ho on, quan i al ritme que vulguis amb el nostre Campus Virtual.


Com preparem aquesta oposició?

A més a més, per reforçar els temes, disposaràs de vídeos explicatius, àudio-temes, recursos didàctics i qüestionaris d'autoavaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

El curs de l'Acadèmia de preparació a oposicions d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada, perquè puguis aconseguir el teu objectiu.

Per al nostre centre els actuals horaris de treballs rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal. Desitges saber una mica més?, posa't en contacte amb nosaltres emplenant el formulari adjunt.

A què esperes? Segur que amb la teva motivació i aquest curs de formació d'Agent Rural de la Generalitat de Catalunya d'Aulacat, obtindràs la feina que tant desitges!

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS
clase demostracio agent rural
video aulacat
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A aquelles persones amb una sensibilitat especial amb el medi ambient, que no els és igual veure com es deteriora el seu entorn rural, que els agraden els animals i el medi natural, que creuen que podrien fer alguna cosa per cuidar-lo i mantenir-lo. Aquest treball és per a ells sens dubte.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.

Tenir la titulació exigida. Per a l'escala bàsica és la titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.

Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l’equivalent d'acord amb la normativa aplicable.

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior.

Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

TEMARI DE LA PART GENERAL

TEMA 1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El tribunal constitucional. El poder judicial funcions i principis.

TEMA 2. Les Corts Generals: El Congrés i el Senat. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

TEMA 3. Principis de l'organització administrativa espanyola. Les estructures administratives a Espanya. L'administració pública: principis constitucionals informadors. Organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Delegats del govern a les Comunitats Autònomes. L'administració institucional. Òrganismes autònoms i entitats públiques empresarials. Òrgans consultius de l'Administració de l'Estat. El Consell d'Estat.

TEMA 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Drets i deures dels catalans. El finançament de la generalitat. Competències de la generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives. Procediment de reforma de l’estatut.

TEMA 5. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya. El President de la Generalitat. El Govern. El Síndic de greuges. El Consell de Garanties Estatutàries

TEMA 6. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis Generals. Tipus d'òrgans. Administració Institucional. Organització Administrativa. La competència administrativa.

TEMA 7. L'administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

TEMA 8. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratiu: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu.

TEMA 9. La contractació administativa: concepte i principis generals. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d'adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració.

TEMA 10. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal. Les adminstracions públiques i la societat de la informació. L'Administració electrònica de Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius.

TEMA 11. El personal al servei de les Administracions Públiques. El règim jurídic de la funció pública espanyola. L'Estatut bàsic de l'Empleat Públic. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Normativa laboral. Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de Treball.

TEMA 12. Drets i deures dels funcionaris públics de la Generalitat. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu. Els sistemes de retribució. Conceptes retributius. Acreditació de retribucions. Règim d'incompatibilitats. La prevenció de riscos laborals. Responsabilidad civil, penal i administrativa dels funcionaris. Mesures d'igualtat de gènere. 

TEMA 13. El personal funcionarial i laboral: drets i deures. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari. Estructura retributiva.

TEMA 14. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

TEMA 15. El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programas pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

TEMARI DE LA PART ESPECÍFICA

TEMA 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Direcció General de les persones membres del cos d'agents rurals. El Cos d'Agents Rurals: funcions, esctuctura i organització. Normativa reguladora. Règim disciplinari del cos d'agents rurals. Ètica i deontologia policial. Competències de la generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient.

TEMA 2. El procediment administatiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Els agents rurals com a policia judicial. Codi penal. Els delictes penals: delictes urbanístics, contra els recursos naturals i del medi ambient, relatius a la protecció de la flora i de la fauna i dels incendis forestals. Desobediència: conceptes i regulació legal. Nocions bàsiques del dret processal. 

TEMA 3. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural. Normativa bàsica d'urbanisme en el sòl no urbanitzable. La llei del paisatge. Referències legislatives

TEMA 4. Conceptes bàsics sobre conservació d'hàbitats i espècies. Legislació estatal o autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat. Catàleg d'espècies amenaçades.

TEMA 5. Els espais naturals protegits terrestres i marítims. Espais naturals de protecció especial. El consell de protecció de la natura. Els plans d'ordenació dels espais naturals. Planificació dels espais naturals protegirs. Els plans especials de protecció. El pla d'espais d'interès natural (PEIN). L'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural. 

TEMA 6. Legislació comunitària mediambiental. Directives i convenis. Directiva d'hàbitats. Red natura 2000. Convenis internacionals: conveni relatiu a la conversació de la vida silvestre i del medi natural a Europa (conveni de BERNA), conveni de BONN sobre la conservació d'espècies migratòries d'animals silvestres (CMS) i convenció relativa a les zones humides d'importància internacional, particularment com a hàbitat d'aus aquàtiques (conveni de RAMSAR).

TEMA 7. Les activitats extractives: normativa bàsica. L'avaluació d'impacte ambiental: marc legislatiu. Plans i programes. Memòria ambiental. Desenvolupament normatiu sobre la intervenció integral de l'administració ambiental. Prevenció i control ambiental de les activitats. La qualitat ambiental. 

TEMA 8. L'agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. Llei reguladora dels residus de Catalunya. La gestió dels residus. Els vehicles fora d'ús. Els enderrocs i residus de la construcció. Abocaments de residus. Normativa bàsica en matèria de dejeccions ramaderes. Normativa bàsica sobre contaminació dels sòls. Conceptes bàsics sobre la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. Normativa bàsica sobre el canvi climàtic. 

TEMA 9. L' Agència Catalana de l'aigua: funcions i estrucura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. La qualitat i la contaminació de les aigües. Regulació del domini públic hidràulic.

TEMA 10. L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa i regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Resolució de vedes de pesca. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Coneixements bàsics sobre mètodes, arts, esquers i estris piscícoles. Plans tècnics de gestií piscícola. Repoblacions. Piscifactories. Reserves Marines a Catalunya. 

TEMA 11. L' activitat cinegètica a Catalunya. Normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Resolució de vedes de caça. Àrees de caça: definició. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. 

TEMA 12. El Reglament d'Armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença. La revista d'armes. Armes dipositades i comisades. 

TEMA 13. Normativa bàsica de la biodiversitat. Fauna protegida: identificació de mamífers, aus, peixos, amfibis, rèptils i insectes. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya. Nuclis zoològics. Normativa i regulació de la fauna exòtica i autòctona. Conceptes bàsics sobre la regulació iternacional: conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (cites). Centres de recuperació de fauna salvatge. Ocells fringíl·lids. L'activitat apícola a Catalunya. 

TEMA 14. Regulació d'activitats relaciones amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Espècies protegides i/o amenaçades de la fauna salvatge autòctona. Plans de recuperació. Plans de conservació. Fauna exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal. 

TEMA 15. Legislació sobre els incendis forestals. Principals causes. Estadística. Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normatives estatal i catalana sobre aquesta matèria. El pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El pla alfa. 

TEMA 16. Normativa i regulació relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Autoritzacions i comunicacions. Cremes controlades: normativa bàsica. 

TEMA 17. Normativa forestal estatal i autonòmica. Forest públiques i privades. Declaracions d'utilitat pública. Ocupacions i servituds. Els plans tècnics de gestió forestal. El Centre de la Propietat Forestal. Camins i ramaders. Aprofitaments forestals: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres. Rompudes. Nocions bàsiques sobre tractaments silvícoles. Nocions bàsiques sobre plagues i malalties forestals. Repoblacions forestals. 

TEMA 18. Principals espècies arbrades i arbustives forestals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Preservació de la flora protegida. Espècies de flora protegides i/o amenaçades: normatives estatal i autonòmica. Arbres monumentals: normativa. Verd nadalenc: normativa bàsica. Flora exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.

TEMA 19. Interpretació de plànols topogràfics: escales i corbes a nivell. Càlculs sobre plànol: distàncies i pendents. Sistema de posicionament global (GPS) i sistema d'informació geogràfica (SIG). L'accés a la informació en matèria de medi ambient. 

TEMA 20. L'Educació ambiental: finalitat i objectius. Equipaments, itineraris i altres recursos per a l'educació ambiental. 

TEMA 21. Les inspeccions en matèria de medi ambient. Protocols d'actuació. Presa i conservació de mostres. Cadena de custòdia. Actuacions administratives: aixecament d'actes i elaboració d'informes.

TEMA 22. Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals Ecosistemes de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia, meteorologia, climatologia, geologia, edafologia, orografia i estructura política, social i econòmica de Catalunya. 

TEMA 23. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El centre de coordinació operativa de Catalunya (CECAT). El centre d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 Catalunya (CAT112).

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Els estudis es personalitzen tenint en compte el ritme, interessos i condicions dels nostres alumnes i garanteixen l'assoliment dels continguts a través d'un acompanyament i suport ajustat per a cada modalitat. L'Acadèmia Aulacat t'ofereix el curs de preparació per a Agent Rural de la Generalitat de Catalunya en dos modalitats formatives: modalitat semipresencial i modalitat online. 

1.MODALITAT SEMIPRESENCIAL

Tutories presencials: Màcim de dues tutories a la setmana (a escollir) on es resolen tots els dubtes sobre el material i continguts del curs.

Campus Virtual Aulafor: Accés al Campis Virtual Aulafor on trobaràs tot el material teòric, recursos didàctics i qüestionaris d'autoavalació.

2.MODALITAT ONLINE

Tutories online: Fins que finalitzis la teva formació, sempre que ho sol·licitis, tindràs en tot moment un tutor i al teu preparador; et guiaran durant tot el procés formatiu, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus avenços i resoldran tots els teus dubtes.

Campus Virtual Aulafor: El campus virtual Aulafor és una zona privada virtual que l'Acadèmia Aulacat posa a la teva disposició per adaptar la teva formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, de forma asíncrona i guiada on seràs tu qui marqui el teu propi ritme d'aprenentatge. Per aquesta raó, no és necessari que et connectis uns determinats dies i a unes determinades hores a la teva Aula Virtual.

El Campus Virtual

Podràs accedir al nostre Campus Virtual Aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, PC, MAC, IPAD, TABLET i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone. 

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions