cursos tarragona
cursos girona
cursos online
hashtag #seguimostrabajando hashtag #yomequedoencasa
Curs online Guàrdia Urbana Tarragona

T'agradaria treballar com a guàrdia urbà a Tarragona? Doncs ara és la teva! L'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que ha convocat 20 places d'Agent de Guàrdia Urbana de Tarragona. Si compleixes els requisits, és el moment de començar a preparar les teves oposicions. A continuació, t'expliquem com aconseguir la teva.

 

Quins són els requisits per poder fer oposicions a Guàrdia Urbana de Tarragona?

 

Els aspirants han de tenir entre 18 anys i l'edat màxima de jubilació. Poden comptar tant amb la nacionalitat espanyola com amb qualsevol de la Unió Europea i la titulació requerida és estar en possessió del graduat en ESO, FP1 equivalent o superior. No haver estat separat mitjançant expedient administratiu de el servei de qualsevol administració pública, tenir una alçada mínima de 1,70 per als homes i 1,60 per a les dones i estar possessió del permís de conducció A, A2 i B.


 

Per ser policia local de l'Ajuntament de Tarragona hauràs aprovar les oposicions de Guàrdia Urbana de Tarragona. Es tracta d'un cos de seguretat que depèn de la Policia Local de Catalunya per al qual recentment s'ha publicat la convocatòria de 20 places per a aquest any 2020.


 Sol·licitar més informació del Curs Online de Guàrdia Urbana

Proves de les Oposicions per Guàrdia Urbana de Tarragona

 

PRIMERA PROVA: Exercici de coneixements culturals amb 36 temes teòrics. Consistirà en respondre per escrit, en un període màxim d'una hora, un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del programa de temes de l'annex 1 d'aquestes bases. Es podran preveure 3 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s'anul·li alguna de les 50 preguntes proposades. Es qualificarà amb 0'20 punts cada resposta correcta i amb -0'05 punts cada resposta incorrecta. Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte.

TEMARI d'Oposicions a Guàrdia Urbana

1. La Unió Europea.

2. La Constitució espanyola 1978.

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC).

4. Les institucions polítiques de l'Estat.

5. Les institucions polítiques de Catalunya.

6. L'ordenament jurídic de l'Estat.

7. L'organització territorial de l'Estat: les comunitats autònomes, els municipis, les províncies i les comarques.

8. Organització municipal (Reglament orgànic de l'ajuntament de Tarragona): organització municipal i el Ple.

9. Organització municipal (Reglament orgànic de l'ajuntament de Tarragona): l'Alcalde/essa, disposicions de laJunta de Govern Local, la Junta de Govern Local i les Comissions informatives.

10. Els òrgans jurisdiccionals: Poder judicial i Tribunal Constitucional, Poder judicial i potestat jurisdiccional, elConsell General del Poder Judicial, el Ministeri Fiscal, el Tribunal Constitucional.

11. Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.

12. Codi deontològic policial: la deontologia policial, Recomanació REC (2001) 10 del Comitè de Ministres delConsell d'Europa als estats membres sobre el Codi Europeu d'Ètica de la Policia, el marc deontològic delsprincipis bàsics d'actuació, la Carta de Rotterdam, la policia en una societat multi ètnica.

13. ACORD GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

14. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos deseguretat.

15. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat.

16. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local com a servei públic.17. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

18. La policia de Catalunya: mossos d'esquadra i policies locals.

19. La policia local. La Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya.

20. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració.Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis decol·laboració.

21. Reglament 233/2002 d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

22. La policia local com a cos armat: Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova el Reglament deArmes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals.

23. El cos de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

24. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

25. Procediments especials per delictes. L'enjudiciament ràpid de determinats delictes i faltes.

26. L'atestat policial. Concepte, naturalesa, formes d'iniciació, requisits formals, valor processal, diligències quel'integren, les actes, inspecció ocular i recollida de proves.

27. La detenció: límits legals, supòsits i garanties. L'Habeas corpus.

28. Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica. Elregistre central per a la protecció de víctimes de violència domèstica (Reial Decret 355/2004, de 5 de març).

29. Llei 5/2000 de 12 de gener. La responsabilitat penal i la detenció de menors.

30. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de la protecció de la SeguretatCiutadana.

31. Seguretat Viaria: La legislació i la funció policial en seguretat viària i trànsit.

32. Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona.

33. Coneixement del municipi de Tarragona: Les seves activitats econòmiques. Evolució de la població. LaDL B 38014-2007ISSN 1988-298Xhttps://www.gencat.cat/dogcNúm. 8117 - 21.4.202016/21 Diari Oficial de la Generalitat de CatalunyaCVE-DOGC-A-20105022-2020
distribució de l'espai urbà: zones residencials, àrees industrials i comercials.

34. Coneixement del municipi de Tarragona: La xarxa viària; accessos, vies urbanes, zones vianants.

35. Coneixement del municipi de Tarragona: Moviments associatius de Tarragona. Activitats culturals, lúdiquesi esportives. Festes i tradicions. Projecció turística.

36. Coneixement del municipi de Tarragona: Serveis socials i comunitaris. La xarxa de serveis socials d'atencióprimària. Els serveis especialitzats. Institucions que els presten i infraestructura existent. Xarxa de centrescívics. Llars de jubilats i pensionistes. Biblioteques.

 
Sol·licitar més informació del Curs Online de Guàrdia UrbanaSEGONA PROVA: Coneixements de llengua catalana. Consistirà en la realització d'exercicis de coneixements escrits i de comprensió i expressió orals de la llengua catalana que permetin valorar-ne els coneixements de nivell B2.


TERCERA PROVA:
Proves Físiques. Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de resistència a la força de l'extremitat superior; la força estàtica màxima; la potència aeròbica màxima i l'agilitat de les persones aspirants. Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts:

- Salt horitzontal

- Cursa de velocitat (50 metres)

- Circuit natació

- Llançament de pilota medicinal - (5 i 3 kg)

- Cursa llançadora (Course Navette)


Oposicions Guàrdia Urbana de Tarragona

QUARTA PROVA: Proves psicotècniques. Consistiran en la realització d'una bateria de test objectius, que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat, adequada al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials i l'ús d'armes de foc. Es farà una entrevista, que servirà per integrar i contrastar tots els elements explorats anteriorment, predeterminar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat. La falsedat demostrada en les respostes podrà comportar l'eliminació de l'aspirant.

 

CINQUENA PROVA: Proves Mèdiques. Aquesta prova es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Les persones que siguin declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu. La comprovació per determinar que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades en aquestes bases comportarà un reconeixement mèdic.

 


Curs online Guàrdia Urbana de Tarragona


Preparar unes oposicions és una carrera de fons, però, si tens clara la teva meta, res et impedirà aconseguir l'objectiu de ser agent de la guàrdia urbana de Tarragona.

Per preparar aquestes oposicions a guàrdia urbà disposem de tres mètodes de preparació, escull el que més s'adapti a tu:

- Cursos presencials, per preparar la prova pràctica i programació.

- Cursos online amb classes en directe, igual que els presencials.

- Cursos a distància, amb els temaris, pràctics i programació.
Prepara't la oposició amb nosaltres i aconsegueix la teva plaça!