imagen_articulo_completo

Cada Ajuntament va convocant segons les seves necessitats les places per a Policia Local. L'avantatge que té el Policia Local enfront del Policia Nacional és el sou percebut, sent el de Policia Local superior al de Policia Nacional.

En ser una oposició supeditada a l'organisme que convoca les places, cada organisme pot exigir requisits diferents segons considera per cobrir les places. Aquests requisits són orientatius, ja que poden variar també segons les convocatòries:

 • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola
 • Tenir 16 anys. El límit superior depèn de la comunitat autònoma.
 • Generalment, estar en possessió de Batxiller o equivalent, amb excepció d'alguna comunitat autònoma on es requereix graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Tenir una alçada mínima d'1,65 metres per a les dones i 1,70 per als homes. Igualment, caldrà atendre a la convocatòria per comprovar els requisits.
 • Estar en possessió dels permisos de conducció A o A2 (depenent de la convocatòria i de l'organisme) i B.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals.
 • Compromís de portar armes i de la seva utilització.

Les proves de les oposicions de Policia Local consten de 3 parts:

 • Proves Físiques
  • De caràcter eliminatori: Els resultats d'aquesta prova seran Apte o No Apte.
  • Les proves seran les indicades a les bases de la convocatòria.
 • Psicotècnics
  • De caràcter eliminatori. Aquesta prova és usada per comprovar els trets de personalitat i aptitud dels aspirants. Els resultats d'aquesta prova seran Apte o No Apte.
 • Prova de coneixements
  • Prova teòrica: De caràcter eliminatori. Consisteix a contestar per escrit un examen tipus test de 100 preguntes. Existeix la possibilitat de no examinar-se tipus test i es realitzi el desenvolupament d'un tema.
  • Supòsit pràctic: Resolució d'un supòsit sobre la labor policial en situacions reals. És de caràcter opcional pel qual dependrà de l'organisme que convoqui les places.

Informa't de les últimes convocatòries d'Oposicions a Policia Local. A Aulacat et preparem perquè superis les oposicions amb èxit.