Oposicions Treballador Social de la Generalitat

Treballador Social de la Generalitat

Oposició Oposició Duración del curso 2 anys
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Treballador Social de la Generalitat

Si estàs buscant feina estable en el sector públic, aquest curs de preparació a l'oposició de Treballador Social de la Generalitat de Catalunya és la solució ideal per a tu. Aquest prepara les oposicions per a un dels cossos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya. 

Per què vols preparar aquestes oposicions?

Formar part del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya et permet ser responsable de promoure el benestar del conjunt de la població des d'entitats, serveis i equips pertanyents al sistema català. El treballador social ofereix i gestiona recursos per cobrir les necessitats de les persones, facilitant la seva cobertura juntament amb la xarxa de serveis. 

Però abans, per aconseguir una plaça, has d'aprovar l'oposició i reunir una sèrie de condicions específiques.  

Com prepararem aquesta oposició?

Disposaràs de tots els recursos necessaris per aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. Temaris generals amb els temes més comuns que han sortit en anteriors convocatòries locals i amb la preparació del temari específic de la teva convocatòria.
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar i preparació als temes d'OFIMÀTICA i MECANOGRAFIA.
 • ACCÉS AL PERFIL COMPETENCIAL, on s'inclouen les funcions, habilitats i competències que ha de tenir un professional de la categoria a la qual s'opta.

A més, per a reforçar els temes, disposaràs de vídeos explicatius, àudio-temes, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

colegi trabla social catalunya
Aulacat Escola Superior d'Adults col·labora amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) en la formació i reciclatge profesionals mitjançant els nostres cursos online
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A persones amb vocació per promoure i desenvolupar el canvi social, així com per assegurar el benestar de les persones, que siguin diplomades o graduades en Treball Social interessades en la preparació d'oposicions per treballar en serveis socials de la Generalitat.

 

icono desplegable REQUISITS boton desplegable
 • Tenir 18 anys i no haver assolit l'edat de jubilació. 
 • Posseir la titulació de diplomatura o grau en Treball Social.
 • No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
 • Posseir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat dels Estats membres de la Unió Europea.
 • No patir malaltia, no estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les corresponents funcions.
icono desplegable TEMARI boton desplegable

PART GENERAL

 1. Bon Govern
 2. Governaça de les dades de l'administració digital
 3. Transparència i accés a la informació pública
 4. Protecció de dades de caràcter personal
 5. Institucions de control i de garantia
 6. Marc constitucional
 7. Marc estatuari
 8. Organització de l'Administració i del sector públic
 9. La Unió Europea
 10. El concepte d'Administració pública
 11. La competència administrativa
 12. L'acte administratiu
 13. El procediment administratiu
 14. La revisió dels actes en via administrativa
 15. El Pla de Govern
 16. Avaluació de les polítiques públiques
 17. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques
 18. La contractació pública
 19. Potestat inspectora de les administracions públiques
 20. Responsabilitat patrimonial de les administracions pùbliques 
 21. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya
 22. La gestió pressupostària
 23. Classes de personal
 24. Drets del personal
 25. Conceptes generals dels delictes contra l'administració pública

PART ESPECÍFICA

 1. El treball comunitari
 2. El sistema públic dels serveis socials a Catalunya
 3. L'estructura social a Catalunya i l'estratificació 
 4. La immigració a Catalunya
 5. L'impacte de la immigració en la societat catalana
 6. La pobresa a Catalunya
 7. La pobresa: eixos d'actuació 
 8. Les famílies: concepte i funció
 9. Els models de família:estructures
 10. Les necessitats bàsiques dels infants
 11. La crisi familiar
 12. El procés de desenvolupament de l'infant i l'adolescent
 13. La condició social i evolutiva dels adolescents i joves
 14. L'infant abandonat
 15. El desemparament d'infants i adolescents
 16. La infància maltractada
 17. El sistema de protecció a la infància i l'adolescència
 18. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
 19. La violència masclista
 20. El marc legal de l'atenció especialitzada en el cas de víctimes de violència masclista
 21. L'envelliment de la població
 22. El sistema públicde serveis socials
 23. El procés d'aprenentatge
 24. El sistema educatiu català
 25. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
 26. L'entrevista en el procés metodològic
 27. La comunicació verbal i no verbal 
 28. La mediació
 29. L'avaluació de la intervenció social
 30. La síndrome d'esgotament professional 
 31. Els infants iadolescents víctimes de maltractament en el si de la família 
 32. L'abús sexual a infants i adolescents
 33. Les mesures de protecció a infants i adolescents desemparats
 34. Les tècniques i mètodes d'intervenció amb infnats i adolescents en risc d'exclusió
 35. L'acolliment familiar i adopció
 36. Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats
 37. El menor en conflicte social
 38. L'atenció residencial a la infància i l'adolescència
 39. El projecte educatiu dels centres residencials
 40. L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència
 41. El consum de substàncies addictives 
 42. La delinqüència
 43. El concepte de delicte
 44. L'atenció a la víctima del delicte
 45. Les prestacions socials de caràcter econòmic
 46. Les persones en situació de dependència
 47. La discapacitat
 48. Els plans d'actuació per a l'atenció i no-discriminació dels discapacitats
 49. Els recursos públics institucionals  per a persones amb discapacitat
 50. La intervenció en l'àmbit familiar i social de les persones grans amb necessitats
 51. Les residències de gent gran
 52. El treball social amb persones grans amb patologies 
 53. La capacitat
 54. El sistema educatiu
 55. L'educació inclusiva
 56. La detecció i l'avaluació psicopedagògica de les NESE
 57. L'organització de l'atenció a la diversitat
 58. El maltractament entre iguals o assetjament escolar
 59. El voluntariat
 60. El món de l'associacionisme 
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Els estudis els personalitzem tenint en compte el ritme, interessos i condicions dels nostres alumnes i garanteixen l'adquisició dels continguts amb l'ajuda i suport que ofereix cada modalitat. L' Acadèmia Aulacat t'ofereix el curs de preparació a l'oposició de Treballador Social de la Generalitat en tres modalitats formatives: presencial, semipresencial i online.

1. MODALITAT PRESENCIAL:

 • Classes grupals: assistència a classes grupals programades a criteri del/a professor/a especialitzat en la matèria.
 • Avaluació: l'evaluació serà continua durant tota la formació i t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les carències formatives per poder millorar-les.

2.MODALITAT SEMIPRESENCIAL: 

 • Tutories presencials: màxim de dues tutories a la setmana (a escollir) on es resolen els dubtes sobre el material i els continguts del curs. 
 • Campus virtual Aulafor: accés al Campus Virtual Aulafor on trobaràs tot el material teòric, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació. 

3. MODALITAT ONLINE

 • Tutories online: fins que finalitizis la teva formació, sempre que ho sol·licitis, tindràs en tot moment un/a tutor/a i un/a preparador/a que et guiaran durant tota la formació, et faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran l'estudi amb material complementari i avaluaran els resultats.
 • Campus Virutal Aulafor: el Campus Virtual Aulafor és una zona privada virtual que l'Acadèmia Aulacat posa a la teva dispocició per adaptar la teva formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, de forma asíncrona i guiada, on tú seràs qui marqui el teu propi ritme d'aprenentatge. Per aquetsa raó, no és necessari que et connectis uns determinats dies i hores a la teva Aula Virtual. 

Podràs accedir al nostre Cmapus Virtual Aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, PC, MAC, IPAD, TABLET i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone.

 

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions