Oposicions de Auxiliar Administratiu de la Generalitat

Auxiliar Administratiu de la Generalitat

Oposició Oposició Duración del curso 1 any
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Auxiliar Administratiu de la Generalitat

De manera periòdica es convoquen centenars de places per cobrir llocs d'auxiliar administratiu en diferents departaments que té la Generalitat a cada província. Si alguna vegada has pensat a treballar per a un organisme públic no ho dubtis, ara és el moment de fer-te funcionari públic i dir adéu a la inestabilitat laboral i econòmica.

Aconsegueix una plaça com a Auxiliar Administratiu per a les properes convocatòries que ofereix la Generalitat de Catalunya. Tens moltes possibilitats d'obtenir una plaça fixa, i assegurar-te el teu futur. 

Les tasques per les quals has d'estar preparat per accedir a aquestes places són: l'atenció telefònica, mecanografiat de tot tipus de documents, arxiu i registre, utilització de terminals i altres funcions requerides.

Cada any hi ha de places convocades pels Organismes Públics. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:

  • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
  • Jornada laboral contínua.
  • Salari aproximat de 1200 € / mes.
  • Excedències, dies d'assumptes propis.
  • Possibilitat de promoció interna.

Aquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions d'Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

El Mètode de formació de l'acadèmia d'oposicions Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal. L'acadèmia t'ofereix un ensenyament-aprenentatge de qualitat, del qual t'acompanyarem en tot el procés de preparació a la oposició.

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS
video aulacat
curso online
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A aquelles persones que no tenen molt definit el seu futur, estan parades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

A aquelles persones, els estudis de les quals sempre hagin estat orientats a la formació professional de la branca administrativa.

També, a les persones que s'han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

Estar en possessió del Graduat escolar, Graduat en AIXÒ, equivalent o superior.

No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública.

No estar en curs de cap causa legal d'incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.

No sofrir cap defecte físic o psíquic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.

icono desplegable TEMARI boton desplegable
DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
 
Tema 1 Constitució. Drets i garanties constitucionals.
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
 
Tema 2. Institucions estatals i organització territorial de l'Estat
El cap d'Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l'Estat: les comunitats autònomes i les entitats locals.
 
Tema 3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Estatut d'autonomia de Catalunya: concepte, contingut Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. *Competéncias de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
 
Tema 4. Institucions de la Generalitat de Catalunya.
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 
 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
 
Tema 5. Administració pública i ciutadania.
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
 
Tema 6. Organització de l'Administració de la Generalitat. Principis de l'organització administrativa.
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. L'organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.
 
Tema 7. L'acte administratiu.
L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
 
Tema 8. El procediment administratiu.
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.
 
Tema 9. Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració.
Revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte, responsabilitat de les administracions públiques.
 
Tema 10. Els contractes del sector públic.
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L'òrgan de contractació a l'Administració de la Generalitat Requisits per contractar amb el sector públic.
 
Tema 11. Procediment de la contractació administrativa.
L'expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte.
 
Tema 12. Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment.
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l'activitat de l'administració pública. L'activitat de foment.
 
 
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
Tema 13. Estructura i ordenació de l'ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registri General de Personal.
 
Tema 14. Accés a l'ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d'ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
 
Tema 15. Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
 
Tema 16. Règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.
 
 
GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
 
Tema 17. la comptabilitat pública.
La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya. La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
 
Tema 18. El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
 
Tema 19. El pressupost per programes.
El pressupost per programes: concepte i característiques.
L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
 
Tema 20. L'execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l'estat de despeses. Execució de l'estat d'ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control pressupostari.
 
 
ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
 
Tema 21. Les administracions públiques i la societat de la informació.
Protecció de dades de caràcter personal. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de recolzo en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
 
Tema 22. Organització i qualitat.
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l'Administració pública.
 
Tema 23. Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
 
Tema 24. Tractament i gestió de la documentació.
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
 
Tema 25. Els documents administratius.
Redacció de documents administratius i *tipologia de documents.
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

La tutorització del curs serà sempre telemàtica, tenint a la disposició de l'alumne un tutor per a solucionar dubtes i correcció de tasques. Totes les tutories de formació i l'enviament de tasques es realitzaran mitjançant el campus virtual Aulafor.

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions