Oposicions d'Auxiliar Administratiu

Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals

Oposició Oposició Duración del curso 1 any
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals

Si estàs buscant feina estable en el sector administratiu i atenció al client, aquest curs de preparació a l'oposició d'Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals és la solució ideal per a tu. El curs d'Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals prepara les oposicions per als Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals o altres organismes públics de caràcter local que es convoquen de manera periòdica.

Per què vols preparar aquestes oposicions?

Formar part del cos d'Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals et capacita per a ser responsable amb els habitants d'una localitat, ja que contribuiries al bon funcionament de l'administració local a través de les tasques pròpies del cos, com són la redacció de documents administratius, la gestió d'arxius i atenció a la ciutadania i l'ús i domini de les diferents aplicacions informàtiques, a més de donar suport administratiu en tot allò que et sigui encomanat. Per tant, ajudaràs a resoldre dubtes i a tramitar processos de manera presencial i telefònicament.

Però per aconseguir una plaça, primer has d'aprovar les oposicions i reunir una sèrie de condicions específiques.

Com prepararem aquesta oposició?

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. Temaris generals amb els temes més comuns que han sortit en anteriors convocatòries locals i amb la preparació del temari específic de la teva convocatòria.
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar i preparació als temes d'OFIMÀTICA i MECANOGRAFIA.
 • Preparació a l'ENTREVISTA PERSONAL. Material, guies d'ajuda i suport amb un tutor/a, la qual es farà una simulació d'entrevista personal.

A més, per a reforçar els temes, disposaràs de vídeos explicatius, àudio-temes, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per a l'Acadèmia Aulacat, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! De manera presencial i semipresencial a Tarragona i Girona, o en modalitat online, t'oferim una formació completament adaptada a les teves necessitats. No deixis escapar aquesta gran oportunitat!

Si vols rebre més informació, posa't en contacte amb nosaltres omplint el formulari adjunt.

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS
video aulacat
curso online
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

El curs d'Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals està dirigit a totes aquelles persones que:

 • Volen treballar dins de l'administració pública local com Auxiliars Administratius.
 • Les quals, els seus estudis, sempre han estat orientats a la branca administrativa.
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s'han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Per aconseguir accedir als exàmens d'Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals, has de complir una sèrie de requisits i mantenir-los durant la fase de selecció:

 • Nacionalitat: espanyola o d'un país membre de la Unió Europea.
 • Edat: tenir 16 anys i no excedir l'edat legal de jubilació.
 • Titulació: estar en possessió del graduat escolar, graduat en ESO, formació professional de primer grau, o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.
 • Funcionalitat: tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

Per últim, és necessari no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

CONTINGUT

PART GENERAL


MÒDUL I: DRET CONSTITUCIONAL

Tema 1.1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 1.2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble.

Tema 1.3. La Corona. El Poder Legislatiu. El Poder Executiu. El Poder Judicial.

Tema 1.4. L'Administració Pública en l'ordenament espanyol. Administracions de l'Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa.

Tema 1.5. Principis d'actuació en l'administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l'organització administrativa a la Llei 39/2015. Sotmetiment de l'administració a la llei i el dret.

Tema 1.6. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

Tema 1.7. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.


MÒDUL II: DRETS DELS CIUTADANTS

Tema 2.1. Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal.

Tema 2.2. Llei 17/2015, del 21 de juliol, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 2.3. Els Drets Humans.

Tema 2.4. La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals a Espanya.


MÒDUL III: DRET ADMINISTRATIU

Tema 3.1. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum.

Tema 3.2. L'Administrat: concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l'administrat. Peticions i sol•licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l'administració. L'interessat.

Tema 3.3. El procediment administratiu. Significat del procediment. Principis generals. Fases.

Tema 3.4. L'acte administratiu: concepte, classes i elements de l'acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 3.5. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius. Concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: àmbit, òrgans i procediment.

Tema 3.6. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques.

Tema 3.7. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.


MÒDUL IV: ADMINISTRACIÓ LOCAL

Tema 4.1. L'administració local de les corporacions locals: concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L'organització comarcal de Catalunya.

Tema 4.2. Formes de l'acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió.

Tema 4.3. La funció pública local i la seva organització. L'oferta pública d'ocupació. Sistemes de selecció.

Tema 4.4. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.

Tema 4.5. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d'acords.

Tema 4.6. El municipi (I): el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.

Tema 4.7. El municipi (II): elements. El terme municipal. La població. L'empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela.

Tema 4.8. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Òrgans. Règims especials provincials.

Tema 4.9. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.

Tema 4.10. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació. Les llicències.

Tema 4.11. La contractació administrativa en l'esfera local. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.

Tema 4.12. Procediment de la contractació administrativa. L'expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció dels contractistes. L'adjudicació del contracte.

Tema 4.13. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.

Tema 4.14.. Els béns de les entitats locals.

Tema 4.15. Els impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.

Tema 4.16. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.

Tema 4.17. La tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització.

Tema 4.18. Els pressupostos municipals.


MÒDUL V: DOCUMENTACIÓ I TREBALL ADMINISTRATIU

Tema 5.1. El procediment administratiu local. El registre d'entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.

Tema 5.2. Atenció al públic. Acollida i informació a l'administrat. Els serveis d'informació administrativa.

Tema 5.3. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 5.4. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l'arxiu. Classes d'arxiu: ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. Especial consideració a l'arxiu de gestió.

Tema 5.5. Els documents administratius. Redacció de documents administratius i tipologia de documents.

Tema 5.6. L'automatització d'oficines. Concepte i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica.

Tema 5.7. Tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 5.8. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. L'arxiu electrònic únic.


MÒDUL VI: INFORMÀTICA I OFIMÀTICA

Tema 6.1. El concepte d'informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.

Tema 6.2. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Concepte, components i funcionament general d'un sistema informàtic. Els sistemes informàtics. Grans ordinadors. Xarxes locals o miniordinadors. Ordinadors personals. Sistemes corporatius. Tendències actuals d'arquitectures informàtiques per a organitzacions complexes.

Tema 6.3. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades telemàtica.


PART ESPECÍFICA

Et prepararem els temes específics de la població de la convocatòria on et vulguis presentar.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Els estudis els personalitzem tenint en compte el ritme, interessos i condicions dels nostres alumnes i garanteixen l'assoliment dels continguts a través d'un acompanyament i suport ajustat per a cada modalitat. L'Acadèmia Aulacat t'ofereix el curs de preparació per a l'oposició d'Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals en tres modalitats formatives: modalitat presencial, semipresencial i online

1. MODALITAT PRESENCIALssistència a les classes grupals programades a criteri del professor/a especialitzat en matèria.

 • Classes grupals: Assistència a les classes grupals programades a criteri del professor/a especialitzat en matèria.
 • Avaluació: L'avaluació serà continua durant tota la formació que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per tal de poder-les millorar.

2. MODALITAT SEMIPRESENCIAL

 • Tutories presencials: Màxim de dues tutories a la setmana (a escollir) on es resolen tots els dubtes sobre el material i continguts del curs.
 • Campus Virtual Aulafor: Accés al Campus Virtual Aulafor on trobaràs tot el material teòric, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació.

3. MODALITAT ONLINE

 • Tutories online: Fins que finalitzis la teva formació, sempre que ho sol·licitis, tindràs en tot moment un tutor i al teu preparador; et guiaran durant tot procés formatiu, faran seguiment dels teus progressos, reforçaràn la teva formació amb materials complementaris, avaluaràn els teus avenços i resoldràn tots els teus dubtes.
 • Campus Virtual Aulafor: El Campus Virtual Aulafor és una zona privada virtual que l'Acadèmia Aulacat posa a la teva disposició per adaptar la teva formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, de forma asíncrona i guiada on seràs tu qui marqui el teu propi ritme d'aprenentatge. Per aquesta raó, no és necessari que et connectis uns determinats dies i a unes determinades hores a la teva Aula Virtual.
 • Sesió d'Skype: Per a preparar la part de l'Entrevista personal, disposes d'una sessió d'Skype amb un tutor/a que et farà una simulació d'entrevista real.

Podràs  accedir al nostre Campus Virtual Aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, PC, MAC, IPAD, TABLET i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions