cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Curs per oposicions de Auxiliar Administratiu

Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals

Oposició Oposició Duración del curso 2 Anys ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

Temarios Temaris actualitzats
22 Temas
Simulacros de examen Simulacres d'examen
29 Test
audio temarios Audio-temaris
15 Audios
vídeo clases Vídeo-clases
20 Vídeos
icono desplegable videos VÍDEOS DEL CURS

En aquest apartat pots veure una sèrie de vídeos relacionats amb el curs online d'Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals. També, vídeos de mostra d'1 min. de durada aproximadament. Aquests vídeos els podràs visualitzar íntegrament una vegada t'hagis matriculat i els trobaràs a l'aula virtual d'aquest curs.

La Unió Europea.

Les Hisendes Locals. (VÍDEO MOSTRA)

El Contracte Laboral. Tipus de contracte. (VÍDEO MOSTRA)

El Personal al servei de l'Administració Pública. (VÍDEO MOSTRA)

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

De manera periòdica es convoquen milers de places per a cobrir llocs d'auxiliar administratiu en organismes locals. Si alguna vegada has pensat en treballar en un Ajuntament, Diputació, en un Consell Comarcal o per un organisme públic no ho dubtis ara és el moment de fer-te funcionari públic i dir adéu a la inestabilitat laboral i econòmica.

Les tasques per a les quals has d'estar preparat per accedir a aquestes places són: l'atenció telefònica, Mecanografiat de tot tipus de documents, Arxiu i Registre, Utilització de terminals i altres funcions requerides.

>> La Generalitat convocarà 30.000 places públiques (14/07/18)
El conseller de Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat que la Generalitat aprovarà aquesta tardor una oferta d'ocupació pública de gairebé 30.000 places, que s'aniran convocant al llarg de tota la legislatura. L'objectiu, reduir la temporalitat i "estabilitzar" l'administració catalana. Acutalment, el 36% del personal de l'administració catalana és temporal. El responsable d'aquest departament ha comparegut al Parlament per exposar les seves principals línies de treball.
Segons ha detallat el conseller, es convocaran 4.300 places de funcionaris d'Administració i Tècnics, 16.000 docents, 9.000 estatutaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) i 685 de personal laboral.

Si vols rebre més informació posa't en contacte amb nosaltres omplint el formulari adjunt.

Cada any hi ha places lliures convocades pels Organismes Públics. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:

 • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral contínua.
 • Salari aproximat de 1200 € / mes.
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.

L'ACADÈMIA DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS AULACAT ET GARANTEIX UN ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE QUALITAT, ja que utilitza el mètode d'aprenentatge A8.

A més, t'ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per a la acadèmia Aulacat, els horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
 • A aquelles persones que no tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.
 • A aquelles persones, les quals els seus estudis sempre han estat orientats a la formació professional de la branca administrativa.
 • També, a les persones que s'han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.
icono desplegable TEMARI boton desplegable
CONTINGUT

ORGANITZACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislatiu. El Poder Executiu. El Poder Judicial.

Tema 4. L'Administració Pública en l'ordenament espanyol. Administracions de l'Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa.

Tema 5. Principis d'actuació en l'administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l'organització administrativa a la Llei 30/1992. Sotmetiment de l'administració a la llei i el dret.

Tema 6. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

Tema 7. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.


DRET ADMINISTRATIU

Tema 8. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum.

Tema 9. L'Administrat: concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l'administrat. Peticions i sol•licituds. Col•laboració i participació dels ciutadans amb l'administració. L'interessat.

Tema 10. L'acte administratiu: concepte, classes i elements de l'acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul•lables i irregulars. Execució dels actes.

Tema 11. El procediment administratiu. Significat del procediment. Principis generals. Fases.

El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 12. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l'àmbit local. El recurs contenciós administratiu.

Tema 13. La contractació administrativa en l'esfera local. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.

Tema 14. Formes de l'acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió.

Tema 15. El Domini Públic. El Patrimoni Privat de l'Administració.

Tema 16. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques.

Tema 17. La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis.

Annex: Documents administratius

RÈGIM LOCAL

Tema 18. L'Administració Local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L'organització comarcal de Catalunya.

Tema 19. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Òrgans. Règims especials provincials.

Tema 20. El Municipi: el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.

Tema 21. El Municipi: elements. El terme municipal. La població. L'empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela.

Tema 22. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.

Tema 23. Procediment administratiu local. El registre d'entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.

Tema 24. Funcionament dels òrgans col•legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d'acords.

Tema 25. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació. Les llicències.

Tema 26. La Funció Pública Local i la seva organització. L'oferta pública d'ocupació. Sistemes de selecció.

Tema 27 Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.

Tema 28. Els béns de les entitats locals.

Tema 29. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.

Tema 30. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.

Tema 31. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.

Tema 32. La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització.

SISTEMES D'INFORMACIÓ

Tema 33 Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació.

Tema 34. Atenció al públic. Acollida i informació a l'administrat. Els serveis d'informació administrativa.

Tema 35. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l'aixiu. Classes d'arxiu: ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. Especial consideració a 1 arxiu de gestió.

Tema 36. L'automatització d'oficines. Conceptes i aplicacions. Sistemes fïsics i lògics. Arxiu i agenda electrònica.

Tema 37. El concepte d'informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.

Tema 38. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades 1 telemàtica.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La preparació per a l’oposició d'Auxiliar Administratiu de Corporacions Locals en modalitat semipresencial permet als alumnes estudiar còmodament des de casa, al seu ritme i amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

El sistema d’estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic:

 • 1. El preparador dissenya un pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
 • 2. El preparador planifica i exposa els objectius d’estudi que l’alumne ha d’assolir.
 • 3. L’alumne treballa el tema planificat des de casa.
 • 4. Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l’alumne plantegi sobre el material treballat.
 • 5. L’alumne realitza una prova d’avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

A més a més, el programa es basa en els següents eixos pedagògics:

 • Pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.
 • Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l’alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d’estudi.
 • Avaluació continua durant tot el curs que t’ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per poder millorar-les.
 • Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l’aplicabilitat dels coneixements apresos.
 • Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixen. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d’entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves.
 • Titulació: Diploma acreditatiu de la preparació de 800hores de l’oposició.


Per a la realització del curs online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que el nostre centre posa a disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre / Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta les 24 hores dels 365 dies de l'any.

El Mètode de formació AULACAT t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, ens adaptem a la teva situació personal.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés a l'alumne

El seguiment continu de la teva aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.


Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol. Fins que finalitzis la teva formació, sempre que ho sol·licitis, tindràs en tot moment un tutor i al teu preparador; et guiaran durant tot procés formatiu, faran seguiment dels teus progressos, reforcessin la teva formació amb materials complementaris, avaluessin els teus avenços ... resoldran tots els teus dubtes en un termini màxim de 24h laborables.


El sistema d'estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic:

1. El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

2. El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

3. L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

4. El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne plantegi sobre el material treballat.

5. L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.


Podràs accedir al nostre campus virtual aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, PC, MAC, IPAD, TABLET i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online
icono desplegable REQUISITS boton desplegable
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.
 • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.
 • Estar en possessió del Graduat escolar, Graduat en ESO, equivalent o superior.
 • No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública.
 • No estar en curs de cap causa legal d'incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.
 • No patir cap defecte físic o psíquic que impedeixi el cumpliment de les funcions corresponents.
move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: Ceasfor Barcelona SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
google