cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Oposicions al Cos de Mestres d'Educació Primària, menció en anglès

Mestre d'Educació Primària, menció en anglès

Oposició Oposició Duración del curso 1 Any ModalidadPresencial / Online
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Mestre d'Educació Primària, menció en anglès s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

T'agraden els nens i l'anglès? Sempre has volgut treballar amb tots ells alhora? Ara tens la oportunitat; presenta't a les proves d'oposicions per Mestre d'Anglès d'Educació Primària.

03.02.21 - Convocades 193 places de Mestre d'educació infantil menció Anglès. Termini de presentació de sol·licituds del 08/02/21 al 01/03/21. RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener.

Treballa de mestre amb nens de 6 a 12 anys, organitzant i tractant les activitats diàries, identificant i tractant possibles problemes d'aprenentatge i/o desenvolupament del nen, orientant a les famílies, etc.

Aquest curs ofereix la menció d'Anglès, en què reflexionaràs sobre les teories del llenguatge actuals i treballaràs els conceptes de l'ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa, comprendràs i avaluaràs les diferents metodologies, dissenyaràs unitats didàctiques, desenvoluparàs activitats per ensenyar-la i també destreses docents bàsiques de l'ensenyament i aprenentatge.

Si el teu objectiu és treballar com Mestre de Primària en un col·legi públic i ser funcionari públic hauràs de superar unes oposicions.

Comença a preparar l'oposició ara i aconsegueix la teva plaça!

La Generalitat de Catalunya convoca periòdicament places lliures per al cos de professors d'ensenyament primari. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Generalitat de Catalunya, amb unes condicions laborals úniques. Gaudeix de:

  • Estabilitat laboral (plaça fixa)
  • Salari aproximat de 2000€/mensuals
  • Excedències, dies de conveni, varis períodes de vacances
  • Possibilitat de promoció interna

Aquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions de Mestre d'Educació Primària. Disposa de tot el temari actualitzat, professors especialitzats, qüestionaris i casos pràctics.

El Mètode de formació de l'acadèmia d'oposicions Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per a que puguis aconseguir el teu objectiu.

Per al nostre centre, els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació i oferir-te un tracte més personal. Per aquest motiu, l'acadèmia Aulacat compta amb un equip mutlidisciplinar capaç d'atendre a totes les teves necessitats.

Ara és el teu moment!

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Curs dirigit a graduats/llicenciats en magisteri que desitgin preparar les oposicions al cos de mestres de la Generalitat de Catalunya.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

Tema 1 La llengua com a comunicació: llenguatge oral i llenguatge escrit. Factors que defineixen una situació comunicativa: emissor, receptor, funcionalitat i context.

Tema 2 La comunicació a la classe de llengua estrangera: comunicació verbal i no verbal. Estratègies extra-lingüístiques: reaccions no verbals a missatges en diferents contextos.

Tema 3 Desenvolupament de les destreses lingüístiques: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita. La competència comunicativa en anglès.

Tema 4 Valoració de el coneixement de les llengües estrangeres com a instrument de comunicació entre les persones i els pobles. Interès per la diversitat lingüística a través del coneixement d'una nova llengua i la seva cultura.

Tema 5 Marc geogràfic, històric i cultural dels països de parla anglesa. Aplicació didàctica dels aspectes geogràfics, històrics i culturals més significatius.

Tema 6 Aportacions de la lingüística a l'ensenyament de les llengües estrangeres. El procés d'aprenentatge lingüístic: semblances i diferència entre l'adquisició de la primera llengua escolar i de la llengua estrangera.

Tema 7 La llengua estrangera oral. La complexitat de la comprensió de el sentit global en la interacció oral: de l'audició a l'escolta activa i selectiva. La presa de paraula: de la reproducció imitativa a la producció autònoma.

Tema 8 La llengua estrangera escrita. Aproximació, maduració i perfeccionament de l'procés lecto-escriptor. La comprensió lectora: tècniques de comprensió global i específica de textos. L'expressió escrita: de la interpretació a la producció de textos.

Tema 9 Descripció de de el sistema fonològic de la llengua anglesa. Models i tècniques d'aprenentatge. Percepció, discriminació i emissió de sons, entonacions, ritmes i accents. La correcció fonètica.

Tema 10 Els codis ortogràfics de la llengua anglesa. Relació so-grafia. Propostes per a la didàctica de el codi escrit. Aplicacions de l'ortografia a les produccions escrites.

Tema 11. Camps lèxics i semàntics en llengua anglesa. Lèxic necessari per a la socialització, la informació i l'expressió d'actituds. Tipologia d'activitats lligades a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'lèxic en la classe de llengua estrangera.

Tema 12 Elements essencials de morfosintaxi de la llengua anglesa. Estructures comunicatives elementals. Ús progressiu de les categories gramaticals en les produccions orals i escrites per millorar la comunicació.

Tema 13 Història de l'evolució de la didàctica de les llengües estrangeres: dels mètodes de gramàtica-traducció als enfocaments actuals.

Tema 14 Mètodes i tècniques enfocades a l'adquisició de competències comunicatives. Fonaments metodològics específics de l'ensenyament de l'anglès.

Tema 15 Èpoques, autors i gèneres literaris més adequats per a la seva aplicació didàctica a classe d'anglès. Tipologia de textos.

Tema 16 La literatura infantil en llengua anglesa. Tècniques d'aplicació didàctica per accedir a la comprensió oral, iniciar i potenciar els hàbits lectors i sensibilitzar a la funció poètica de l'llenguatge.

Tema 17 La cançó com a vehicle poètic i com a creació literària en la classe d'anglès. Tipologia de cançons. Tècniques de l'ús de la cançó per a l'aprenentatge fonètic, lexical i cultural.

Tema 18 Funcions de el joc i de la creativitat en l'aprenentatge de les llengües estrangeres. Definició i tipologia de jocs per a l'aprenentatge i el perfeccionament lingüístic. El joc com a tècnica lúdico-creativa d'accés a la competència comunicativa en llengua estrangera.

Tema 19 Tècniques d'animació i expressió com a recurs per a l'aprenentatge de les llengües estrangeres. La dramatització de situacions de la vida quotidiana i la representació de contes, personatges, acudits, etc. El treball en grups per a activitats creatives. Paper de professor.

Tema 20 L'àrea de llengües estrangeres en el currículum. Criteris a reflectir en el projecte educatiu di centre i en el projecte curricular de centre.

Tema 21 La programació de l'àrea de llengües estrangeres: unitats de programació. Criteris per a la seqüència i temporització de continguts i objectius. Selecció de la metodologia a emprar en les activitats d'aprenentatge i d'avaluació.

Tema 22 Variables a tenir en compte en l'organització de la classe de llengua anglesa: agrupació de l'alumnat, distribució de l'espai i temps, selecció de metodologies, paper del professor, etc.

Tema 23 L'elaboració de materials curriculars per a la classe d'anglès. Criteris per a la selecció i ús dels llibres de text. Documents autèntics i documents adaptats: limitacions del seu ús. La col·laboració dels alumnes en el disseny de materials.

Tema 24 Aspectes tecnològics i pedagògics de la utilització dels materials audiovisuals (el diari, la TV, el mangnetófono, el vídeo, etc.) L'ordinador com a recurs auxiliar per a l'aprenentatge i perfeccionament de les llengües estrangeres.

Tema 25 El procés d'ensenyament i aprenentatge en la llengua estrangera centrat en l'alumne: fonaments i aplicacions. La identificació de les motivacions i actituds davant la llengua anglesa. Aplicacions pràctiques.

Preparació personalitzada

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distáncia des de la teva casa, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centro/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line se centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador sempre que ho sol·licitis faran un seguiment dels teus progressos, reforcessin la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluessin els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i mes potents eines formatives disponibles al mercat, el Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació, és una zona privada per als estudiants que nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centro/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és responsive, podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone… etc i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone...

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online Ekomi
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

- Ser espanyol o d'un estat membre de la UE

- Estar en possessió de la titulació necessària per al cos de professors d'ensenyament secundari: doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte

- Estar en possessió del Certificat d'Aptitud Pedagògica (queden exempts els llicenciats en pedagogia, i qui hagi exercit la docència per un període mínim d'un any)

- Tenir fets els 18 anys

- No patir defecte físic o psíquic que impedeixi la tasca de la docència

- No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.B. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions