cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Academia Oposicions Bombers de la Generalitat

Curs intensiu de Bomber de la Generalitat de Catalunya/Barcelona

Oposició Oposició Duración del curso Per mesos ModalidadPresencial
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

Nova convocatòria de 153 places per les oposicions de bombers de la Generalitat de Catalunya 2016 (Bases)

Inici immediat de cursos presencials als nostres centres de Tarragona i Girona per la preparació de les oposicions a Bomber de la Generalitat en horari intensiu de matí, tarda i dissabtes.

Totes aquelles persones que tinguin una vocació de servei públic, que vulguin oferir els seus serveis per evitar incendis, col·laborar en les tasques d'extinció d'aquests, per salvar persones atrapades en pisos, locals, incendis, accidents de trànsit etc ..

A aquelles persones que vulguin aconseguir un treball ben considerat per la societat, amb grans avantatges a nivell laboral, però sobretot amb moltes recompenses també a nivell personal i professional.

Aconsegueix una plaça de Bomber de la Generalitat de Catalunya, per les properes convocatòries que oferirà la Generalitat. Tens moltes possibilitats d'obtenir plaça fixa, i assegurar-te el teu futur, amb unes condicions úniques:

El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

La metodologia semi presencial està pensada per aquelles persones que no tenen la possibilitat d’assistir a classes presencials, ja sigui per motius de treball o per motius personals. Aquesta metodologia permet que les persones puguin estudiar còmodament des de casa, al seu ritme, amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

La metodologia on-line està pensada per a que puguis decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar, encara que existeix una estructura bàsica i unes dates de control que t’ajudaran al desenvolupament del curs. Per tant, esta pensada per totes aquelles persones amb poca flexibilitat horària i que no poden assistir al centre d’una manera presencial, ja sigui per horaris o per llunyania de residencia. El suport per dur a terme aquesta metodologia és el Campus Virtual que serà l’eina necessària per realitzar aquesta formació.

Serveis que ofereix el cos de Bombers de la Generalitat.

El Cos de Bombers, com a agència de seguretat i protecció pública, ofereix serveis a la comunitat dirigits a millorar la confiança que té el Poble en la seguretat que li garanteix el Govern. Entre d'altres:

Atén trucades d'emergència en situacions de sinistres, desastres i vessaments de materials perillosos.

Revisa els plans de construcció d'edificis als fins de garantir que les estructures es construeixin d'acord amb la reglamentació de prevenció.

Emet certificacions d'incendis i s'orienta mitjançant seminaris, conferències i educació en pràctiques de prevenció d'incendis, a grups escolars, companyies de construcció i residents de condominis o edificis d'alta elevació, siguin aquests d'oficina o d'habitatge, hospitals, companyies asseguradores i institucions penals.

Ensinistra el personal d'empreses privades sobre tècniques de prevenció i extinció d'incendis.

Atorga permisos a entitats privades segons els requeriments del Codi de Prevenció d'Incendis.

Participa en operatius per atendre emergències i simulacres, i revisa estructures d'alt risc per sol • licitar dels seus amos que es corregeixi qualsevol violació al Codi de Prevenció d'Incendis.


Coneixements, habilitats i destreses que adquiriràs en aquest treball:

CONEIXEMENTS EN:

 • Extinció d'incendis, rescat i salvament.
 • El maneig d'equips de radiocomunicacions.
 • Mètodes usats en l'emmagatzematge d'equips.
 • Primers Auxilis.
 • Maneig defensiu.
 • Mecànica i electromotriu de vehicles.
 • Eines Bomberiles.


HABILITAT PER:

 • Extingir incendis.
 • Rescatar persones afectades.
 • Mantenir relacions personals.
 • Brindar primers auxilis.
 • Tractar en forma talls al personal i públic en general.


DESTRESES:

 • El maneig d'equips d'extinció d'incendis.
 • El maneig d'equips de rescat i salvament.
 • El maneig d'equips de radiocomunicacions.
 • El maneig d'unitats bomberiles.


ENSINISTRAMENT REQUERIT:

 • Eines Bomberiles
 • Bomber Professional.
 • Ràdio Operador
 • Incendis Forestals.
 • Extintors
 • Equips autocontinguts.
 • Ascensors.
 • Prevenció d'Incendis.
 • Maneig Defensiu.
 • Maneig d'Unitats d'Emergència.
 • Ofidiología.
 • Ortografia i Redacció.
 • Tècniques de Rapel.
 • Relacions Humanes.
 • Electromotriu.
 • Mecànica.
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Si has pensat en això moltes vegades. Fora dubtes. Ara és el teu moment.
Fes-te bomber de la Generalitat de Catalunya. És un treball espectacular, amb moltes emocions. Gràcies al treball dels Bombers moltes persones han rebut ajuda quan la necessitaven, algunes han salvat la vida.

Tindràs una feina que t'oferirà grans recompenses, tant a nivell personal com professional. No hi ha moltes oportunitats laborals que ofereixin tantes coses.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

Tema 1. Legislació
La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2. Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997. de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 3. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l'energia.

Tema 4. Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 5. Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 6. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, toms, plans inclinats.

Tema 7. Química
Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 8. Risc Químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema 9. Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 10. Mecànica vehicles
Motors diesel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.

Tema 11. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d'incendis equipada), hi-drants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 12. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació car-diorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 13. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 14. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 15. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal•lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 16. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangula-ció i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l'arc mediterrani.

Tema 18. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 19. Meteorologia
Règims pluviometries a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Penodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Com faré el curs?

El Curs de Bomber de la Generalitat de Catalunya s'imparteix en la modalitat presencial i intensiu, i ofereix la possibilitat d'assistir a un conjunt de classes presencials on un equip de professors especialitzats i acreditats en la matèria exposen el tema a tractar, seguint una metodologia dinàmica, participativa, amb la possibilitat d'interactuar i establir contactes i compartir experiències.

El programa formatiu s'estructura en uns eixos pedagògics bàsics que situen l'alumne en el centre de tota l'activitat formativa:

 1. Classes intensives que tenen com a objectiu reforçar i consolidar els coneixements.
 2. Horaris intensius de matí o tarda: per tal de facilitar els horaris i en funció de les necessitats dels nostres alumnes, les classes presencials estan organitzades en diferents horaris (matí, tarda o intensiu dissabtes).
 3. Classes teòriques amb professors especialitzats en cada matèria.
 4. Supòsits pràctics i psicotècnics simulant examens reals.
 5. Simulació d'entrevista.
icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado dep-interiorCurso certificado verisignCurso certificado confianza-online Ekomi
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

a) Nacionalitat.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.

També hi poden ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cònjuge d'espanyol o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat. b) Edat. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació.

Graduat en educació secundària obligatòria o superior. Així mateix, s'aplicarà el que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen les equivalències amb els títols en graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, modificada per l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Permís de conducció.

Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Llengua catalana.

Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior.

f) Llengua castellana.

Tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (C1) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

g) Capacitat.

Tenir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

h) Habilitació.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral.

En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

i) Taxa d'inscripció.

Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.3 sempre que no estigui inclòs en el supòsit d'exempció establert a la base esmentada.

2.2 Per a l'admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.B. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions