cursos tarragona
cursos girona
cursos online
Oposicions Agent Rural
La Generalitat de Catalunya ha convocat 50 places d'Agent Rural per aquest any 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20/07/2020. Consulta les bases de la convocatoria .

Publicació de la RESOLUCIÓ ARP/1352/2020, d'11 de juny, de convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 01/20). (DOGC núm. 8158 - 19/06/2020)

Els agents rurals vetllen per la conservació de la natura i la protecció del medi ambient , i defensen el patrimoni natural i el futur del nostre entorn per tal que tothom en pugui gaudir. El Cos d'Agents Rurals està format per uns 500 agents que actuen a tot Catalunya oferint un servei als ciutadans que es basa en la vocació, la proximitat, la professionalitat i l'eficiència.

El curs de preparació a oposicions d'agent rural d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per a què puguis aconseguir el teu objectiu.

Curs per oposicions d'Agent Rural

Les funcions dels agents rurals es basen en la vigilància, la inspecció, la col·laboració en la gestió, la investigació i la informació i l'assessorament als ciutadans.

Proves d'accés al Cos d'Agents Rurals

  • Primera Prova: Primer exercici: qüestionari de coneixements.
  • Primera Prova: Segon exercici: Tests aptitudinals. (S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva. )
  • Segona prova: prova de personalitat.
  • Tercera prova: prova d’aptitud física. (cursa llançadora, circuit d’agilitat, pressió sobre banc ,exercici aquàtic)
  • Quarta prova: prova de competències professionals.(qüestionaris de competències professionals i entrevista)
  • Cinquena prova: prova mèdica .
  • Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

Requisits d'accés al Cos d'Agents Rurals

Titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo.

Edat: haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.

Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l'equivalent d'acord amb la normativa aplicable.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Temari d'Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Temari. Part general

Tema 1: La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l'Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial.

Tema 2: Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

Tema 3: Principis de l'organització administrativa espanyola. Administració de l'Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local.

Tema 4: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 5: Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 6: L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.

Tema 7: L'administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu.

Tema 8: La revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 9: La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l'expedient de contractació. El contracte menor.

Tema 10: Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 11: El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 12: La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L'oferta d'ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 13: Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

Tema 14: El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.

Tema 15: El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Temari específic

Tema 1: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Direcció General dels Agents Rurals. El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Normativa reguladora.

Tema 2: Procediment administratiu sancionador. Principis, incoació, tramitació i resolució. Els agents rurals com a policia judicial. Codi Penal. Els delictes penals: delictes urbanístics, contra els recursos naturals i del medi ambient, relatius a la protecció de la flora i de la fauna.

Tema 3: Protecció del patrimoni cultural en el medi natural. Normativa bàsica d'urbanisme en el sòl no urbanitzable. La llei del paisatge.

Tema 4: Conceptes bàsics sobre conservació d'hàbitats i d'espècies. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat. Catàleg d'espècies amenaçades.

Tema 5: Els espais naturals protegits terrestres i marítims. Espais naturals de protecció especial. El Consell de Protecció de la Natura. Els plans d'ordenació dels espais naturals. Planificació dels espais naturals protegits. Els plans especials de protecció.

Tema 6: Legislació comunitària mediambiental. Directives i convenis. Directiva d'hàbitats. Red Natura 2000. Convenis internacionals: Conveni relatiu a la conservació

oposiciones agente rural

Tema 7: Les activitats extractives: normativa bàsica. L'avaluació d'impacte ambiental: marc legislatiu. Plans i programes. Memòria ambiental. Desenvolupament normatiu sobre la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Tema 8: L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. Llei reguladora dels residus de Catalunya. La gestió dels residus. Els vehicles fora d'ús. Els enderrocs i els residus de la construcció. Abocaments de residus.

Tema 9: L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya.

Tema 10: L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa i regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Resolució de vedes de pesca. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica.

Tema 11: L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Resolució de vedes de caça. Àrees de caça: definició. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat i refugis de fauna salvatge.

Tema 12: El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença. La revista d'armes. Armes dipositades i comissades.

Tema 13: Normativa bàsica de la biodiversitat. Fauna protegida: identificació de mamífers, aus, peixos, amfibis, rèptils i insectes. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya. Nuclis zoològics. Normativa i regulació de la fauna exòtica i autòctona.

Tema 14: Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Espècies protegides i/o amenaçades de la fauna salvatge autòctona.

Tema 15: Legislació sobre incendis forestals. Principals causes. Estadística. Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normatives estatal i catalana sobre aquesta matèria. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.

Tema 16: Normativa i regulació relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Autoritzacions i comunicacions. Cremes controlades: normativa bàsica.

Tema 17: Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública. Ocupacions i servituds. Els plans tècnics de gestió forestal. El Centre de la Propietat Forestal.

Tema 18: Principals espècies arbrades i arbustives forestals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Preservació de la flora protegida. Espècies de flora protegides i/o amenaçades: normatives estatal i autonòmica.

Tema 19: Interpretació de plànols topogràfics: escales i corbes a nivell. Càlculs sobre plànol: distàncies i pendents. Sistema de posicionament global (GPS) i Sistema d'informació geogràfica (SIG). L'accés a la informació en matèria de medi ambient.

Tema 20: L'educació ambiental: finalitat i objectius. Equipaments, itineraris i altres recursos per a l'educació ambiental.

Tema 21: Les inspeccions en matèria de medi ambient. Protocols d'actuació. Presa i conservació de mostres. Cadena de custòdia. Actuacions administratives: aixecament d'actes i elaboració d'informes.

Tema 22: Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia, meteorologia, climatologia, geologia, edafologia, orografia i estructura política, social i econòmica de Catalunya.

Tema 23: El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112).

Curs per oposicions d'Agent Rural